Norwegian Property ASA

NPRO - SALG AV HOTELLVIRKSOMHETEN OG FOKUS PÅ LANGSIKTIG VERDISKAPNING

Pressemelding   •   okt 27, 2010 09:46 CEST

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat fra videreført virksomhet før skatt
og verdiendringer på NOK 86,1 millioner i tredje kvartal 2010, sammenlignet med
NOK 33,8 millioner i tilsvarende periode året før. Brutto inntekter beløp seg
til NOK 250,7 millioner, mot NOK 258,0 i samme periode året før. Driftsresultat
før finansposter og verdiendringer ble NOK 217,3 millioner, sammenlignet med NOK
208,5 millioner i samme periode året før. Samlede verdiendringer for
kontorporteføljen var 0,2 prosent i kvartalet, tilsvarende NOK 28,6 millioner.
Resultat før skatt fra videreført virksomhet beløp seg til NOK 140,7 millioner i
tredje kvartal 2010, sammenlignet med NOK 241,5 millioner i tilsvarende periode
i 2009

I oktober 2010 inngikk Norwegian Property en bindende avtale om salg av
selskapets hotellvirksomhet til et selskap kontrollert av Pandox AB,
Eiendomsspar AS og Sundt AS. Hotellvirksomheten er derfor ført som ikke
videreført virksomhet med et netto underskudd etter skatt i tredje kvartal 2010
på NOK 943,9 millioner. Etter skatt og resultat for ikke videreført virksomhet
er dermed periodens resultat NOK -868,5 millioner i 3. kvartal 2010 mot et
overskudd på NOK 182,8 millioner i samme periode året før.

Konsernsjef Olav Line sier i en kommentar:

"Med den inngåtte avtalen om salg av Norgani Hotels AS sluttfører vi nå arbeidet
med å rendyrke Norwegian Property som et fokusert forretningseiendomsselskap.
Samtidig frigjøres finansiell kapasitet til å utvikle Norwegian Property fra en
finansiell til en industriell eiendomsaktør.

Kontorvirksomheten leverer positive resultater i 3. kvartal; det operative
resultatet gjenspeiler stabil og god drift for selskapets kjernevirksomhet.
Markedsutviklingen i 3. kvartal bekrefter at kontormarkedet fortsatt er i
bedring.

Konsernets gjeldsgrad ble ytterligere redusert i kvartalet som følge av positive
verdiendringer og ordinær nedbetaling av gjeld. Netto Loan to Value (netto
rentebærende gjeld i forhold til eiendomsverdier) ble redusert med 2,8 %-poeng
fra 72,4% til 69,6%, og vil synke ytterligere til 63,4% når salget av Norgani
Hotels sluttføres og selgerkreditten medregnes. Siden nyttår er dermed
reduksjonen 13,0 %-poeng, fra 76,4%."


Kontakt ir & presse

Administrerende direktør Olav Line
Telefon:              +47 48 25 41 49
E-post:                  olav.line@norwegianproperty.no


Finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle
Telefon:               +47 93 05 55 66
E-post:                  svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12