Mattilsynet gammel

Ny dyrehelselov for landdyr og fisk på trappene

Pressemelding   •   feb 21, 2011 08:49 CET

EU har tatt fatt på et intensivt arbeid i utarbeidelsen av den nye dyrehelseloven. I løpet av første halvår 2011 skal loven finne sin utforming for godkjenning i EUs Råd og Parlament. Mattilsynet følger utviklingen tett.

Dyrehelseloven skal være en overordnet lov bygget etter samme lest som EUs Food Law. Den skal fastslå generelle prinsipper for alle dyreslag, inkludert akvatiske dyr, og alle typer dyrehold. Den skal gi lovhjemmel for de fleste tenkbare situasjoner som myndighetene kan tenkes å skulle regulere, slik også Norges matlov gjør.

Flere hensyn i det forberedende arbeidet
EU vil legge vekt på det forebyggende arbeidet, overvåkingen og beredskapen innenfor dyrehelse. De vil også at den nye loven skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom myndigheter og næringsaktører, og å minske de administrative byrdene.

Gjennom slagordet ”Animals + Humans = One health” trekker dessuten EU-kommisjonen frem viktigheten av å se dyrehelse og folkehelse sammen. Dyrevelferd er også et aspekt som må tas hensyn til i utformingen av loven.

Den nye loven vil også inkludere helseregelverket for fisk, bløtdyr og krepsdyr, men Kommisjonen ser ikke for seg at det gjøres store endringer i det gjeldende regelverket på dette området.

Norge deltar
Mattilsynet har deltatt i de to arbeidsgruppemøter i EU som er avholdt hittil. Utover våren vil det også settes ned flere mindre grupper som tar for seg deler av loven. Norge ser for seg å delta i flere av disse gruppene.

Samtidig med arbeidsgruppenes arbeid foregår det er koordineringsarbeid i Kommisjonen når det gjelder innvirkning og grensedragning mot annet regelverk, spesielt kontrollforordningen.

Nyeste utkast til loven kan lastes ned under. Les også mer om dette arbeidet på Mattilsynets egne regelverkssider om emnet, se link til høyre.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Angående landdyr:
Stefania.Halldorsdottir@mattilsynet.no
Tlf.: 23 21 65 41

Kristin.Ruud.Alvseike@mattilsynet.no
Tlf.: 23 21 65 66

Angående akvatiske dyr:
Inger.Eithun@mattilsynet.no
Tlf.: 23 21 65 70