Miljøverndepartementet

Ny forskrift etter naturmangfoldloven - overgangsregler for erstatningskrav etter den gamle naturvernloven

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:37 CEST

Staten gis frist til 1. juli 2012 med å fremme tilbud om erstatning til grunneiere og rettighetshavere som fikk områder vernet etter den gamle naturvernloven.

- Vi har et stort etterslep av saker. Mange har ventet lenge på erstatningsoppgjør i påvente av de nye erstatningsreglene i naturmangfoldloven. Det er viktig at vi nå får sluttført disse sakene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Grunneiere og rettighetshavere til områder som ble vernet som landskapsvernområde eller nasjonalpark etter den gamle naturvernloven, har rett til erstatning etter reglene i den nye naturmangfoldloven. Vilkåret er at den ordinære fristen for å kreve erstatning etter naturvernloven ikke var gått ut 1. januar 2002 og at erstatningskravet ble fremmet innen 31. desember 2009.

I påvente av at den nye naturmangfoldloven skulle bli vedtatt, ga staten grunneierne og rettighetshaverne utsatt frist med å fremme erstatningskrav. Utsettelsen gjaldt saker i til sammen 144 områder hvorav 35 nasjonalparker.

Forskriften som er vedtatt i statsråd i dag gir staten frist til 1. juli 2012 med å komme med tilbud om erstatning i disse sakene. I særlige tilfeller kan fristen forlenges. Staten kan også ta saker opp til behandling selv om fristen for å fremme krav er oversittet. Dette må i tilfelle skje etter en konkret vurdering av årsaken til at kravet ikke er fremmet før.