Forskningsrådet

Ny insentivordning: Belønnes for å ansette kvinner

Pressemelding   •   jan 22, 2010 11:00 CET

Regjeringen har satt av ti millioner kroner for å få opp andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger innen realfag. Pengene skal brukes til å belønne universitet og høgskoler som øker kvinneandelen i løpet av 2010.

- Utviklingen av kjønnsbalansen i akademia er positiv, men det går for langsomt. - På enkelte fagområder er fremdeles kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte kritisk lav, sier forskningsminister Tora Aasland. Foto: Mari Solerød Regjeringen vil ikke vente på den såkalte ”naturlige utviklingen”. På enkelte fagområder er fremdeles kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte kritisk lav. Det gjelder særlig innen matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene), sier forskningsminister Tora Aasland.

Ti millioner skal fordeles
Høsten 2009 lovet hun ti millioner kroner i støtte til universitet og høgskoler som ansetter kvinnelige professorer og førsteamanuenser. Nå er tildelingsbrevene sendt ut.

I første omgang omfatter ordningen universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø, Agder og Stavanger, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet for miljø- og biovitenskap, samt høgskolene i Telemark og på Gjøvik.

Foto: Shutterstock Utvalget er basert på de institusjonene som tilbyr doktorgradsutdanning innen MNT-fag, og som har faglige organisasjonsenheter som faller inn under definisjonen MNT-fag i henhold til Universitets- og høgskolerådets inndeling i vitenskapsdisipliner.

Prøveordning

– Det er et prioritert mål at forskning og høyere utdanning skal tiltrekke seg de best kvalifiserte kandidatene, slik at den kompetansen som finnes i samfunnet blir best mulig utnyttet. Regjeringen ser det derfor som en viktig utfordring å arbeide for lik fordeling av kvinner og menn på alle stillingsnivåer og fagområder, sier Aasland.

- Vi har vurdert alternative tiltak til øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner, og kommet frem til at en insentivordning er et godt alternativ, sier forskningsministeren.

Ordningen er i første omgang en forsøksordning. Om det blir aktuelt å utvide ordningen, skal vurderes etter at den er evaluert. Tidspunkt for denne evalueringen er foreløpig ikke fastsatt.

Kilde: Ressursbank for likestilling i forskning