Novartis Onkologi

Ny kreftmedisin viser solid effekt på et bredt spekter av pasienter med avansert brystkreft

Pressemelding   •   feb 06, 2017 08:16 CET

Ribociclib kombinert med letrozol gir signifikant forberedt progresjonsfri overlevelse (PFS) for et bredt spekter av pasienter som førstelinjebehandling for HR+/HER2- avansert brystkreft sammenlignet med letrozol alene, som i dag er standardbehandling.1,2

De nye forskningsresulatene ble nylig lagt frem på verdens største brystkreftkongress (SABCS) i San Antonio i USA. Den internasjonale brystkreftstudien MONALEESA-2 har også hatt med norske pasienter.

Analyser viser at ribociclib i kombinasjon med letrozol førte til vesentlig lenger progresjonsfri overlevelse (PFS) i forhåndsdefinerte pasientundergrupper – fra de novo til skjelett-, lever- og lungemetastaser – sammenlignet med letrozol alene1,2

Ribociclib i kombinasjon med letrozol reduserte risikoen for progresjon eller død med 55 % sammenlignet med kun letrozol hos de novo-pasienter, og med 54 % hos pasienter med tre eller flere metastaser – den mest aggressive sykdomsformen1,2

I studien var de fleste bivirkningene milde eller moderate, de ble oppdaget tidlig ved rutinemessig overvåking og håndtert ved å stanse eller redusere dosene1,2

Fase III-studien MONALEESA-2 viser at ribociclib kombinert med letrozol gir vesentlig forlenget progresjonsfri overlevelse (PFS) i alle forhåndsdefinerte subgrupper med hormonreseptor positiv, human epidermal vekstfaktor reseptor-2 negativ (HR+/HER2-)-avanserte eller metastaserende brystkreft, deriblant postmenopausale kvinner som er diagnostisert de novo, pasienter med viscerale lever- og lungemetastaser, samt pasienter som kun har skjelettmetastaser1,2.

Funnene viser styrken ved ribociclib i kombinasjon med letrozol som førstelinjebehandling der alle pasientgrupper hadde effekt av behandlingen, uavhengig av sykdomsbyrde eller lokalisering av svulstene. Dette gjaldt også pasienter med aggressiv sykdom.1,2

- Kvinner med brystkreft hvor det foreligger fjernspredning på diagnosetidspunktet – spredning til skjelett, lunge, lever og lignende – har ofte en mer aggressiv sykdom enn de som får fjernspredning på et senere tidspunkt. Tradisjonelt har man valgt å begynne med cellegiftbehandling i denne situasjonen. Man ser av denne studien at ribociclib sammen med letrozol kan være aktuelt å bruke. Effekten er like god som i andre undergrupper, man vet at effekten kommer raskt og at det er lite bivirkninger. Tidspunktet for start av cellegiftbehandling kan derfor forskyves. Dette er et gode i seg selv. Kort oppsummert viser denne studien god effekt hos alle de undersøkte populasjonene, sier professor emeritus Erik Wist ved Universitetet i Oslo.

– De nye resultatene fra MONALEESA-2-studien er svært lovende for kvinner med HR+-avansert brystkreft, sier Bruno Strigini, CEO, Novartis Oncology. Vi tror at ribocilib kan ha positiv virkning for et bredt spekter av kvinner som innledende behandling for metastaserende brystkreft og ser frem til å jobbe med globale helsemyndigheter for å gi pasienter tilgang til denne nye behandlingen.

Mediekontakt

Erik Wist, professor emeritus ved Oslo Universitetssykhus (OUS)

Mobil: 480 014 48

E-post: erik.wist@medisin.uio.no

Nicklas Rosendal, kommunikasjonssjef i Novartis
Mobil: + 46 708 89 33 34
E-post:nicklas.rosendal@novartis.com

Førstelinje ribociclib + letrozol hos pasienter med de novo HR+, HER2– avansert brystkreft: Analyse av subgrupper fra MONALEESA-2 studien-

Analyse av forhåndsdefinerte pasientgrupper evaluerte sikkerhet og effekt av ribociclib kombinert med letrozol i forhold til bruk av kun letrozol hos 227 pasienter med de novo avansert brystkreft (fjernspredning ved diagnosetidspunkt)1. Ettersom de novo-sykdom ikke tidligere er blitt systematisk behandlet for brystkreft på et tidlig stadium, kan svulster vise en forskjellig sykdomsbiologi, som kan resultere i variert respons sammenlignet med pasienter som fikk tilbakefall1. Hos pasienter med de novo avansert brystkreft reduserte ribociclib kombinert med letrozol risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 55 % sammenlignet med letrozol monoterapi (HR=0,448 [95% CI: 0,267 – 0,750)1. Den 12 månedlige PFS-raten var 82% i ribociclib kombinert med letrozol-studiearmen, sammenlignet med 66% med letrozol monoterapi.

I den generelle populasjonen i studien var de fleste bivirkningene milde eller moderate, de ble oppdaget tidlig ved rutinemessig overvåking og ble vanligvis håndtert ved å stanse eller redusere dosene. De vanligste bivirkningene av grad 3-4 (≥15 % av pasienter med de novo avansert brystkreft; ribociclib kombinert med letrozol sammenlignet med letrozol monoterapi) var neutropeni (55,3 % vs. 0,9 %) og leukopeni (21,1 % vs. 0 %)1.

Førstelinje ribociclib + letrozol hos pasienter med HR+, HER2– avansert brystkreft med viscerale metastaser eller kun skjelettmetastaser: Analyse av subgrupper fra MONALEESA-2 studien-

I forhåndsdefinerte undergrupper ble 393 pasienter med avansert brystkreft med viscerale metastaser og 147 pasienter med kun skjelettmetastaser evaluert som en del av MONALEESA-2-studien. Pasienter med viscerale metastaser har metastatisk vekst i lunge- eller leverområdet, og ofte dårligere prognoser enn pasienter med ikke-visceral sykdom2. Resultatene fra disse analysene viste at pasientene tålte førstelinje ribociclib pluss letrozol godt, og at det reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med henholdsvis 47% (pasienter med visceral sykdom: HR=0,535 [95% CI: 0.385-0.742) og med 31 % (pasienter med kun skjelettmetastaser: HR=0.69 [95% CI: (0.381-1.249])2. Fordelene ved ribociclib i kombinasjon med letrozol ble observert uavhengig av antall metastatiske områder og (HR=0.607 (95% CI: 0.437-0.845 hos pasienter med mindre enn 3 metastaser; HR=0.456 (95 % CI: 0.298 – 0.700 blant pasienter med 3 eller flere metastaser)2.

Blant pasienter med viscerale metastaser var de vanligste bivirkningene av grad 3-4 (≥20 % av pasienter; ribociclib kombinert med letrozol sammenlignet med letrozol monoterapi) neutropeni (64.0 % vs 1 %) og leukopeni (20,8 % vs 0,5 %)2. Blant pasienter med kun skjelettmetastaser var de vanligste bivirkningene av grad 3-4 (≥20 % av pasienter; ribociclib kombinert med letrozol sammenlignet med letrozol monoterapi) neutropeni (53,6% vs 1.3%) og leukopeni (23.2% vs 1.3%)2.

Om avansert brystkreft

Inntil en tredjedel av pasienter med brystkreft i tidlig stadium vil senere utvikle metastatisk sykdom4. Metastatisk brystkreft er sykdommens mest alvorlige form. Den inntreffer når kreften har spredd seg til andre deler av kroppen, f.eks. hjernen, skjelettet eller leveren5. Avansert brystkreft består av metastatisk brystkreft (stadium 4) og lokalt fremskreden brystkreft (stadium 3)5. Brystkreft er den viktigste årsak til tapte leveår hos kvinner opp til 65 år og rangerer således foran både hjerte-/karsykdommer og ulykker. Prognosen er sterkt avhengig av stadium. Fem års relativ overlevelse hvor sykdommen er begrenset til brystet (stadium I), er for årene 2008-12 99.1 %, mot 26.6 % hvis det foreligger fjernspredning på diagnosetidspunktet6.

Om ribociclib

Ribociclib er en selektiv syklin-avhengig kinasehemmer, et medikament som bidrar til å minske kreftprogresjonen ved å hemme to proteiner som kalles syklin-avhengig kinase 4 og 6 (CDK4/6). Når disse proteinene blir overaktive i en celle, kan de få kreftceller til å vokse og dele seg altfor fort. Høyere presisjon i angrep på CDK4/6 kan bidra til å sikre at kreftcellene ikke får vokse ukontrollert.

Om den kliniske studien MONALEESA-2

MONALEESA-2 er en Fase III-studie. Studien er randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert og flersentret med global registrering. Studien skal evaluere sikkerhet og effekt av ribociclib i kombinasjon med letrozol sammenlignet med letrozol monoterapi hos postmenopausale kvinner med HR+/HER2- avansert brystkreft som ikke har fått noen tidligere behandling for sin avanserte brystkreft3.

Studien randomiserte 668 pasienter i forholdet 1:1, stratifisert på basis av tilstedeværende lever- og/eller lungemetastaser, på 223 forsøkssteder i verden3. Pasientene fikk 600 mg ribociclib per dag (tre uker på og en uke av), eller placebo, i kombinasjon med 2,5 mg letrozol per dag. Forsøkets primære endepunkt var PFS3. Sekundære endepunkter var bl.a.: samlet overlevelse, samlet responsrate, klinisk nytterate, helserelatert livskvalitet, sikkerhet og tålbarhet3.

Referanser

1. O’Shaughnessy J. First-line ribociclib + letrozole in patients with de novo HR+, HER2- advanced breast cancer: A subgroup analysis of the MONALEESA-2 trial.Fremlagt for San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), 9. desember 2016, San Antonio, Texas (abstract # P4-22-05)

2. Burris H. First-line Ribociclib + Letrozole in Patients With HR+, HER2– Advanced Breast Cancer Presenting With Visceral Metastases or Bone-only Disease: A Subgroup Analysis of the MONALEESA-2 trial. Fremlagt for San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), 9. desember, 2016, San Antonio, Texas (abstract # P4-22-16)

3. Hortobagyi G, Stemmer S, Burris H, et al. First-line ribociclib plus letrozole for postmenopausal women with HR+, HER2-, advanced breast cancer: First results from the Phase III MONALEESA-2 study. Fremlagt for the European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress, 8. oktober, 2016, København, Danmark (abstract # LBA1_PR)

4. O’Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist. 2005;10 (Suppl 3):20–29.

5. American Cancer Society. How do you determine the stage of breast cancer? Tilgjengelig på http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-staging. Gjort tilgjengelig 10. mai 2016.

6. Oncolex: http://oncolex.no/Bryst/Bakgrunn/Prognose, lest 13.12.2016.

Om Novartis
Novartis er et sveitsisk selskap med hovedkontor i Basel. Vi utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portefølje bestående av innovative medisiner, øyehelse og kostnadsbesparende generiske legemidler. Novartis er det eneste legemiddelselskapet som er verdensledende på alle disse områdene. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo.

For mer informasjon, vennligst besøk www.novartis.no eller www.novartis.com