Bayer AS

Ny studie presentert i dag ved American Heart Association (AHA): Xarelto gir signifikant færre blødninger sammenlignet med warfarin hos pasienter med atrieflimmer (AF) som får trombocytthemmere og gjennomgått perkutan koronar intervensjon, PCI

Pressemelding   •   nov 15, 2016 08:54 CET

Oslo, 14. november 2016 – Bayer presenterte i dag resultatene fra PIONEERAF-PCI (PIONEER) – den første randomiserte studien med en ny oral antikoagulant (NOAK) hos pasienter med atrieflimmer som gjennomgår PCI med stent. Xarelto (rivaroksaban) i kombinasjon med trombocytthemmende behandling reduserte signifikant blødningsrisiko sammenlignet med tradisjonell vitamin K-antagonist (VKA) basert behandling.

Xarelto (rivaroksaban) kombinert med trombocytthemmende behandling i to ulike behandlingsregimer, reduserte den relative risikoen for klinisk signifikant blødning med 37-41 prosent (absolutt risikoreduksjon 8,7-9,9), sammenlignet med standardbehandling, det vil si VKA kombinert med dobbel trombocytthemmende behandling i en 12 måneders randomisert behandlingsperiode. Det var ingen forskjell mellom behandlingsstrategiene når det gjelder effekt (kardiovaskulære dødsfall, hjerteinfarkt, stroke og stenttrombose), men studien var eksplorativ og ikke utformet for å studere statistisk signifikans med hensyn på effektforskjeller.

Resultatene fra PIONEER AF-PCI (PIONEER) – den første studien som er gjort hos pasienter med atrieflimmer som har fått utført PCI med en av de nye orale antikoagulantia (NOAK) – ble i dag presentert som en ”Late-Breaking Clinical Trial” ved American Heart Association (AHA) i New Orleans i USA. Resultatene ble publisert samtidig i The New England Journal of Medicine. En subanalyse av studien viser i tillegg signifikant færre dødsfall og gjentatte sykehusinnleggelser på grunn av bivirkninger hos pasienter behandlet med rivaroksaban og trombocytthemmende behandling, sammenlignet med pasienter behandlet med vitamin K-antagonister og trombocytthemmende behandling. Disse resultatene ble samtidig publisert i Circulation.

"Pasienter med atrieflimmer som gjennomgår PCI har en økt risiko for blodpropp både i hjerte- og hjernekar, hvilket kan føre til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Disse pasientene trenger flere typer blodfortynnende legemidler det første året etter PCI for å hindre slike hendelser, og det er gledelig at vi nå har en studie som kan gi oss viktig støtte når vi skal ta beslutninger vedrørende behandling for disse høyrisiko pasientene», sier Sigrun Halvorsen, professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus.

Det har til nå manglet klinisk evidens for hva som er best mulig behandling for disse pasientene. Eksisterende retningslinjer har anbefalt en kombinasjon av trombocytthemmende og blodfortynnende behandlinger den første tiden etter en PCI hos pasienter med atrieflimmer – en kombinasjon som har vært assosiert med en økt blødningsrisiko.

«Medikamentkombinasjonene som inneholdt rivaroksaban viste seg å gi lavere forekomst av blødninger enn kombinasjonen som inneholdt warfarin. Studien kunne imidlertid ikke si noe sikkert om hvilken medikamentkombinasjon som var mest effektiv til å hindre hjerteinfarkt og slag," sier Sigrun Halvorsen.

PIONEER er en del av et omfattende studieprogram av rivaroksaban, som forventes å inkludere flere enn 275 000 pasienter i kliniske studier og såkalte real world-studier.

”PIONEER besvarer et viktig medisinsk spørsmål ettersom det er potensielt relevant for de 20-45 % pasienter som har samtidig atrieflimmer og koronarsykdom  1, 2, 3. Disse har risiko for å måtte foreta PCI-behandlinger, dette utgjør i størrelsesordenen ca. 1000 PCI-behandlinger per år. PIONEER AF-PCI er en viktig studie ettersom den belyser en problemstilling som har vært mye diskutert blant hjertespesialitstene, og som berører mange pasienter», sier Helge Istad, spesialist i indremedisin og medisinsk rådgiver i Bayer.

PIONEER AF-PCI (PIONEER) design og resultat:

PIONEER var en åpen, randomisert fase IIIb-studie, utformet for å undersøke sikkerheten av to ulike rivaroksaban-behandlingsregimer mot en dosejustert VKA-behandling etter PCI med stent hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer. PIONEER omfattet 2 124 pasienter i 26 land.

Det primære endepunkt for studien var forekomsten av klinisk signifikant blødning, definert som et kompositt av TIMI alvorlig blødning, TIMI mindre blødning eller blødning som krever medisinsk tilsyn i en 12-månedersperiode etter randomisering av studien. Samtlige pasienter var randomiserte i en 1:1:1-ratio i de tre behandlingsarmene:

  • Arm 1: Rivaroksaban 15 mg en gang om dagen (eller 10 mg en gang per dag for pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon ([CrCl: 30 – 50 ml/min]) plus clopidogrel (eller prasugrel eller ticagrelor) i 12 måneder.
  • Arm 2: Rivaroksaban 2,5 mg to ganger om dagen pluss en behandlingsperiode på forhånd bestemt av utprøver på 1, 6 eller 12 måneder av dobbel trombocytthemmende behandling, som består av lavdose acetylsalicylsyre (ASA) + clopidogrel (eller prasugrel eller ticagrelor), fulgt av rivaroksaban 15 mg en gang om dagen (eller 10 mg en gang om dagen for pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon) i kombinasjon med lavdose ASA til slutten av måned 12.
  • Arm 3: Trippelbehandling bestående av dosejustert VKA (målbar INR på 2.0 – 3.0) pluss dobbel trombocytthemmende behandling (som i arm 2) med en behandlingsperiode på forhånd bestemt av utprøver på 1, 6 eller 12 måneder, fulgt av en dosejustert VKA (målbart INR på 2.0 – 3.0) i kombinasjon med lavdose ASA til slutten av måned 12.

PIONEER viste at rivaroksaban 15 mg en gang om dagen pluss clopidogrel gitt i en 12 måneders oppfølgingsperiode reduserte risikoen for klinisk signifikant blødning med 41 prosent (relativ risikoreduksjon), sammenlignet med trippelbehandling som består av VKA i kombinasjon med dobbel trombocytthemmende behandling (16,8% vs 26,7%; HR 0.59; 95% CI 0.47-0.76; p<0.001). For de pasientene som ble randomisert til rivaroksaban 2,5 mg to ganger daglig i kombinasjon med dobbel trombocytthemmende behandling reduserte risiko, for klinisk signifikant blødning, sammenlignet med VKA + dobbel trombocytthemmende behandling med 37 prosent (relativ risikoreduksjon) i en 12 måneders randomisert behandlingsperiode som også var statistisk signifikant (18.0% vs 26.7%; HR 0.63; 95% CI 0.50-0.80; p<0.001). Det var ingen forskjell mellom behandlingsstrategiene mtp. effekt (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, slag eller stenttrombose), men studien var heller ikke utformet for å studere statistisk signifikans for forskjeller i effekt.

En separat subanalyse av PIONEER, som publiseres samtidig i Circulation, viser at begge behandlingsregimene med rivaroksaban resulterte i signifikant færre tilfeller av total dødelighet eller gjentatte sykehusinnleggelser på grunn av bivirkninger (blødning, hjerte/karhendelser eller annet) enn VKA-behandlingsregimet. Risiko for død eller gjentatte sykehusinnleggelser var 34,9 prosent i rivaroksabangruppen med 15 mg en gang per dag (p=0,008) og 31,9 prosent i rivaroksabangruppen 2,5 mg to ganger daglig (p=0,002) sammenlignet med 41,9 prosent i VKA-gruppen. Når det gjelder sykehusinnleggelser viser begge rivaroksabangruppene færre tilfeller av sykehusinnleggelser, med 34,1 prosent i rivaroksabangruppen 15 mg en gang daglig (p=0,005) og 31,2 prosent i rivaroksabangruppen 2,5 mg to ganger om dagen (p=0,001) sammenlignet med 41,5 prosent i VKA-gruppen.

Xarelto (Rivaroksaban)

Xarelto er en oral blodfortynnende som er godkjent til følgende indikasjoner:

  • Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, som hjertesvikt, hypertoni, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk slag.
  • Behandling av lungeemboli (LE) og forebygging av tilbakevendende dyp venetrombose (DVT) og LE hos voksne
  • Behandling av dyp venetrombose (DVT) og forebygging av tilbakevendende (DVT) og lungeemboli (LE) hos voksne
  • Forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne pasienter som gjennomgår elektiv hofte- og kneprotesekirurgi.
  • Forebygging av aterotrombostiske hendelser effekt (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller slag) etter et akutt koronarsyndrom hos voksne pasienter med fohøyede verdier av biomarkører for hjertet uten tidligere slag eller transitoriske ischemiske attack (TIA), administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin

For mer informasjon, kontakt:

Frode Nakkim, Kommunikasjonssjef Bayer AS, tlf: +47 90725652

Helge Istad, Medisinsk rådgiver Bayer AS, tlf: +47 93432155.

______________________________________________________________

1 The AFFIRM Investigators. Baseline characteristics of patients with atrial fibrillation: the AFFIRM Study. American Heart Journal 2002;143:991–1001

2 Carpodanno D, Angiolillo DJ. Management of Antiplatelet and Anticoagulant Therapy in Patients With Atrial Fibrillation in the Setting of Acute Coronary Syndromes or Percutaneous Coronary Interventions.

3 Kralev et al, PLoS ONE 2011; Vol 6, Issue 9; e24964

4 Sherwood et al. JACC Cardiovasc Interv. 2016 Aug 22;9(16):1694-702

Om Bayer
Bayer er et globalt konsern med kjernekompetanse innen lifescience områdene helse og landbruk. Målet for Bayer er å oppdage, utvikle, produsere og markedsføre produkter som forbedrer menneskers og dyrs helse verden over. Bayer er forpliktet til prinsippene for bærekraftig utvikling og agerer som et sosialt og etisk ansvarlig firma. I 2015 hadde Bayer ca. 117 000 ansatte, en omsetning på 46,3 milliarder euro og investert 4,3 milliarder euro i forskning og utvikling. Disse tallene inkluderer virksomheten innen høytknologiske materialer som ble børsnotert 6. oktober 2015 som et selvstendig selskap med navnet Covestro. For mer informasjon, se www.bayer.no

Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to confirmthem to future events or developments.