Fiskeridirektoratet

Nye arter på Rødlisten 2010

Pressemelding   •   nov 09, 2010 16:50 CET

15 arter som var rødlistet i 2006 er nå kategorisert som livskraftige. Tilstanden til enkelte arter har forverret seg, slik som blålange og vanlig uer. Av 13 rødlistede fiskearter vil seks bli behandlet på det kommende reguleringsmøte.

Artsdatabanken gir i dag, 9. november, ut Rødlisten 2010 som erstatter Rødlisten 2006.

Artsdatabanken er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Artsdatabankens rolle er å formidle kvalitetssikret kunnskap om og status for norske arter.

Rødlister arter, ikke bestander
Det har siden 2006 blitt gjort noen endringer i hvordan Rødlisten settes opp. Den kanskje viktigste er at man i 2006 rødlistet enkelte bestander. For eksempel ble ikke nordøstarktisk torsk listet, mens kysttorsk nord for 62grN ble listet som sterkt truet.

I Rødlisten 2010 har man utelukkende basert seg på art. Dette medfører at noen torskebestander ikke blir problematisert, fordi torsk som art ikke har risiko for å dø ut på grunn av blant annet stor bestand av nordøstarktisk torsk.

15 arter er blitt livskraftige
15 arter som var rødlistet i 2006 er nå kategorisert som livskraftige. Dette gjelder blant annet brisling, øyepål, lange, tobis/havsil og kveite. Andre arter som også har forbedret seg siden sist er eksempelvis havert, kamskjell, sukkertare og hornkorall.

Tilstanden til enkelte arter har imidlertid forverret seg, slik som blålange, vanlig uer og storskate. Eksempler på andre arter hvor situasjonen har forverret seg er klappmyss, narhval, sjøtre og flere sjøfuglarter.

Behandles på reguleringsmøtet
Rødlisten 2010 er et av flere redskap fiskeriforvaltningen vil bruke når innsats skal prioriteres.

Av de 13 fiskeartene som er rødlistet, vil seks arter bli behandlet på reguleringsmøtet 16.-17. november.

Vern av ål, hummer og koraller
For artene ål og hummer er det allerede innført strenge forvaltningstiltak.

Det er fire skatearter på rødlisten. Det fiskes ikke direkte etter disse artene, men de fås av og til som bifangst i enkelte fiskerier.

Fem korallarter er rødlistet. Det er allerede etablert 10 verneområder for å ta vare på koraller. I tillegg har man en generell aktsomhetsregel for å beskytte korallrev mot ødeleggelser fra fiskeriaktivitet. Koralltypen sjøtre er trukket frem og denne vil ha et visst vern gjennom de verneområdene som allerede er etablert.

Les mer

Reguleringsmøtet 16. og 17. november 2010

Rødlista 2010 - Artsdatabanken