Miljøverndepartementet

Nye rapporter om Barentshavet - Lofoten

Pressemelding   •   nov 30, 2010 10:31 CET

Rapportene Ulykken i Mexicogulfen - Risikogruppens vurdering og Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten er nå ferdigstilt. Rapportene vil inngå som del av det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Det øvrige faglige grunnlaget ble lagt frem våren 2010.

- Oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten skal bygge på et omfattende faglig grunnlag med kunnskap om miljø, ressurser, verdiskaping, utslippsrisiko og menneskelig påvirkning på økosystemene i Barentshavet – Lofoten, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Risikogruppen fikk i oppdrag å vurdere hva ulykken i Mexicogulfen har å si for norske forhold, og relevansen for arbeidet med oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Rapporten omfatter bl.a. sammenligning av myndighetenes rammer og krav til virksomhet, organisering av oljevernaksjonen og vurdering av beredskap mot akutt forurensning.

I rapporten om ulykken i Mexicogulfen er det som følge av Oljedirektoratets geologiske kartlegging gjort modelleringer av oljeutslipp på tre utslippspunkter, som samsvarer med områder der det er forventninger om oljefunn. Største utslipp med en døgnrate på 4500 tonn og varighet på 50 døgn er basert på foreliggende kunnskap om geologien og en vurdering av relevante rater og varighet av utslipp i dette området.

Miljøkonsekvensene avhenger blant annet av utslippets varighet, størrelse og avstand fra land. Flere av petroleumsprospektene i området som er kartlagt av Oljedirektoratet, er lokalisert nær kysten, og det er dermed stor sannsynlighet for at et utslipp kan nå land.

- Jeg var selv i USA og besøkte operasjonssentrene for ulykken i Mexicogulfen, der jeg så hvor enorme dimensjoner aksjonen hadde. Jeg sitter igjen med inntrykkene av hvordan en slik katastrofe rammer både mennesker, miljø og næringer, og spørsmålet om vi kunne mobilisert noe slikt hvis det skulle skje en tilsvarende oljeulykke her hjemme, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Risikogruppen under ledelse av Kystverket og deltagelse av Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Klima- og forurensningsdirektoratet og Meteorologisk institutt har utarbeidet rapporten om ulykken i Mexicogulfen.

Konsulentselskapet Vista Analyse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms. Analysen bygger blant annet på Risikogruppens arbeid og Oljedirektoratets tidligere anslag som viser forventede totale inntekter på 105 milliarder kroner i nåverdi. Vista Analyses beregninger viser at petroleumsutvinning i de nevnte havområdene sannsynligvis vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt at man finner drivverdige felt. Tallmaterialet beregningene er basert på er imidlertid både mangelfullt og usikkert. Det begrensede kunnskapsgrunnlaget, både hva gjelder størrelsen på petroleumsressursene og effektene på spesielt miljøet, betyr at det kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente med en beslutning om petroleumsvirksomhet i de berørte havområdene.

Rapportene vil nå inngå som del av grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen, som etter planen vil bli lagt fram for Stortinget ved utgangen av første kvartal 2011. Det er anledning til å sende eventuelle merknader til rapportene til Miljøverndepartementet.