Energi Norge

Nye utenlandskabler er god samfunnsøkonomi

Pressemelding   •   mai 11, 2012 14:39 CEST

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag. Nye kabler vil gi økt forsyningssikkerhet, økt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile strømpriser. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet.

Statnett reduserte i fjor sine ambisjoner for kabelutbygging mellom Norge og kontinentet fra fire til to prosjekter, og utsatte samtidig prosjektene i tid. Dette kan få uheldige konsekvenser når Europa de kommende årene skal øke sin produksjon av fornybar energi. Mye av økningen kommer i form av uregulerbar vind-, sol- og elvekraft. Det gir større behov for kraftutveksling på tvers av landegrensene.

- Norsk vannkraft har et betydelig potensial for å bli Europas grønne batteri, noe som kan gi store inntekter til det norske samfunnet. Samtidig har vi behov for økt forsyningssikkerhet i år med lite nedbør og lave temperaturer, slik vi har opplevd to vintre på rad, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Positiv klimaeffekt

Ulseth peker også på mulighetene for å redusere utslippene av klimagasser gjennom økt bruk av fornybar energi både i Norge og resten av Europa.

- Mange europeiske land er i ferd med å bygge ut store mengder fornybar energiproduksjon som er avhengig av reserveforsyning. Hvis ikke Norge griper denne muligheten gjennom å bygge ut flere utenlandskabler, vil landene finne andre løsninger. Vi er derfor tilfreds med at flertallet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget ønsker en mer offensiv politikk for mellomlandsforbindelser. Dette gir tydelige føringer for regjeringens og Statnetts arbeid og prioriteringer fremover, sier Ulseth.

Mer stabile priser

Thema Consulting Group har analysert kostnader og gevinster knyttet til mellomlandsforbindelser og fornybar kraftproduksjon, basert på fire ulike scenarier. Konklusjonen er at en økning fra to til fire kabelprosjekter vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt med god margin. Analysen viser at nye kabler vil gi mer stabile kraftpriser i Norge, samtidig som prisene fortsatt vil være lavere enn på kontinentet.

"Nye mellomlandsforbindelser har små virkninger på pris, ettersom økt fornybar produksjon vil redusere kraftprisene. Siden finansieringen av ny fornybar kraftproduksjon skjer via sertifikatmarkedet, kommer den kraftintensive industrien – som ikke er pålagt å kjøpe sertifikater – bedre ut enn andre forbruksgrupper," heter det blant annet i rapporten.

- Rapporten viser at nye mellomlandsforbindelser er et viktig redskap for å oppfylle både energi- og klimapolitiske mål, samtidig som det skaper merverdi for samfunnet. Her har olje- og energiminister Ola Borten Moe gode argumenter for å sette fart i kabelutbyggingen, påpeker Ulseth.

Les mer om rapporten Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020 hos THEMA Consulting.

Om Energi Norge

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Kraftnæringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.