Dovre AS

Nyheter fra Norsk Varme

Pressemelding   •   feb 01, 2013 08:00 CET

Pipe og ildsted er vår viktigste vinterberedskap.

Forrige uke satt vi strømrekord i Norge. Aldri før har vi brukt så mye strøm i løpet av en time. 24 millioner kilowattimer. Det er det samme som 24 millioner panelovner på 1000 watt. 5 panelovner pr nordmann. Når vi setter strømrekord i en periode som riktignok er kald, men uten ekstremkulde betyr det at folk flest er blitt for avhengig av strøm. Bruker vi mer strøm på slike dager er det risiko for at strømnettet bryter sammen. Vi som jobber for at folk skal lage energien sin selv har et viktig budskap: Vedfyring er det eneste som virker når strømmen går. Dette må vi fortelle myndighetene gang på gang. Når Regjeringen nå setter i gang arbeidet med nye byggeforskrifter er det vår plikt å si i fra. Uten ildsted og skorstein er det for risikabelt å bo i Norge på vinteren. 


Grethe Bachmann, styreleder

Ny forskning i gang på karbonutslipp fra vedfyring
Myndighetene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada og Russland setter i disse dager i gang et nytt prosjekt for å se på hvordan man kan redusere utslipp av svart karbon fra vedfyring i husholdningene. Man skal se på utslippsreduserende virkemidler og tiltak.

Fagmiljøen oppfordres til å gi tilbud på å lage en rapport om de eksisterende utslippsdata og utslippsfaktorer for utslipp av svart karbon fra vedfyring i de aktuelle landene fra 1990 til i dag og videre fremover i tid, samt anbefalte virkemidler, tiltak og demonstrasjonsprosjekter.

Norsk Varme vil følge med på arbeidet som gjøres.

Tips om ferdigkubber og briketter
Norsk Varme advarer mot bruk av vedbriketter. Hvis du ikke fyrer varsomt kan ovnen gå i stykker. Det har den siste tiden blitt registrert flere skader på skorsteiner som har en fellesnevner, nemlig bruk av vedbriketter eller kunstige peiskubber. Vedbrikettene er ofte svært kompakte og tørre sammenlignet med vanlig fyringsved. Derfor gir de fleste typer vedbriketter en hissigere forbrenning enn det man får ved tilsvarende mengde ved, samt en temperaturutvikling som i noen tilfeller kan være vanskelig å kontrollere.

Både Jøtul og Dovre har utført tester av vedbriketter i sine ovner. Testene avdekker store variasjoner i vedbrikettenes oppførsel og konsistens.

Noen tips til kunder som har spørsmål rundt fyring med vedbriketter:

  • Fyr helst med vanlig ved
  • Hvis du må fyre med vedbriketter, bruk kun briketter av rent trevirke, uten tilseninger.
  • Vedbrikettene bør ha en bruksanvisning dvs. en tabell som beskriver fyllingsgrad av ildstedets brennkammer i de forskjellige fyringsfasene.
  • Vedbriketter har meget lavt fuktinnhold – det medfører en høyere varmeutvikling enn ved fyring med tre. Brennverdien (effektiv eller nedre) blir tilsvarende høyere.
  • De fleste ovner er konstruert og utviklet for fyring med vedkubber som har et lavere energiinnhold per volumen, enn briketter har. Det er derfor viktig å tenke vekt og ikke volum ved fyring med briketter.

Ikke bytt ut den gamle ovnen din?!
Med Riksantikvaren i spissen har debatten om såkalte etterbrennere rast den siste tiden. I motsetning til Riksantikvaren anbefaler Norsk Varme nye rentbrennende ildsteder i stedet for å bygge om den gamle ovnen. Det blir som å bytte rulletobakk med filtersigaretter. Det hjelper litt… Norsk Varme ønsker selvfølgelig ikke at folk som har gamle antikvariske over skal bytte dem ut, men disse ovnene utgjør kun en liten prosent av alle de gamle ovnene som bør byttes ut. Over en million gamle ovner er i flittig bruk i Norge, dette til tross for at det har vært ulovlig å selge slike ovner siden 1998. På oppfordring fra Norsk Varme skrev Morten Seljeskog i Sintef et fint tilsvar til Riksantikvaren, i Dagens Næringsliv. Han konkluderer med at ”ingen støpejerns- eller stålplateovner produsert før 1998, med eller uten etterbrenner, er et godt nok alternativ til nye rentbrennende ovner. Skal vedfyring ha ei fremtid, bør alle gå over til moderne ovner”.

Får du spørsmål om hvorfor man skal bytte ut ovnen, her er argumentene:

  • Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted.
  • Gamle ovner utnytter ca førti prosent av energien i vedkubben, mens moderne ovner utnytter rundt åtti prosent. Du bruker altså mye mer ved for å gi samme varme med gammel ovn.
  • Nye, rentbrennende ildsteder slipper ut ca 1/6 av det svevestøvet som gamle, forurensende ildsteder gjør
  • Uforbrente utslipp i nye ildsteder er redusert med over 90 % sammenlignet med tilsvarende ildsteder av gammel type (Sintef)

 
Lot 15 tikker videre
Lot 15 er EU-standarden som gjelder for å fastsette energikrav til ulike varmekilder. Norge omfattes av kravene gjennom EØS-avtalen. Vedovner omfattes av Lot 15. Vi har tidligere orientert om hva kravene er og beregningsmåtene. De fleste av produktene på markedet i Norge i dag tilfredsstiller kravene, mens et fåtall ligger utenfor grenseverdiene som vil gjelde fra 2017.

Bransjen og andre interesserte deltok i et møte med NVE 20. september. De norske kommentarene ble etter dette oversendt EU. 17. desember 2012 hadde EU et eget møte om test- og målemetoder for utslipp fra ildsteder. Fra norske myndigheter har vi fått denne meldingen “Norge har forsøkt sammen med Danmark å påvirke i retning av mer virkelighetsnær metode enn den som til nå er benyttet i Tyskland og omegn. Vi jobber nå med norske kommentarer.”

Det er ukjent hvordan videre fremdrift er, men det blir trolig et nytt samrådsforum. Det kan også tenkes at EU lager ferdig et eget forslag hvor EUs medlemsland stemmer over forslaget.

Norsk varme følger prosessen


Dovrepeisen er verdens eldste peisprodusent. Helt siden 1933 har Dovre varmet det norske folk. Det startet med Dovrepeisen, som på rekordtid revolusjonerte hele peismarkedet. Nyskapningen hadde såkalt "konveksjons-oppvarming", og den helt spesielle støpejernsinnsatsen gjorde det enkelt for folk flest å mure sin egen peis. Det i seg selv var en verdensnyhet.

Tradisjonen tro jobbes det kontinuerlig med produktutvikling for å kunne tilby nye og spennende produkter med samme høye standard og kvalitet som Dovre er kjent for. Ovner og peiser fra Dovrepeisen overlever generasjoner og gir en varme som også varmer sjelen.