Forskningsrådet

Nyheter i FoU-kontrakter fra 2010: Nye begreper og vilkår i Forskningsrådets kontrakter

Pressemelding   •   jan 07, 2010 09:21 CET

Fra nyttår endres noe av begrepsbruken og noen av vilkårene i Forskningsrådets kontrakter.

De viktigste nyhetene er:
• Forenklet begrepsbruk om samarbeid - flere samarbeidsavtaler mulig
• Forenklet prosedyre for avtaleinngåelse
• Klarere generelle kontraktsvilkår

Forenklet begrepsbruk om samarbeid - flere samarbeidsavtaler mulig
Etter en omfattende gjennomgang av ulike former for samarbeid i FoU-prosjekter, har Forskningsrådet besluttet å konsentrere seg om begrepet samarbeidspartnere i betydningen
”Institusjoner, bedrifter og virksomheter (eventuelt med navngitte personer) som Forskningsrådet i kontrakten med prosjektansvarlig har stilt som vilkår skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser”.

Begrepet samarbeidspartnere dekker det som de siste årene er blitt kalt for aktive samarbeidspartnere, men heretter vil Forskningsrådet i sterkere grad kunne bestemme hvem som er verdig denne viktige rollen. En annen nyhet er at prosjektansvarlig heretter normalt skal kunne velge å ha flere samarbeidsavtaler i et prosjekt med flere samarbeidspartnere, slik at ikke alle samarbeidspartnere lenger er bundet til å inngå i en og samme samarbeidsavtale, det som til nå er blitt kalt konsortieavtale.

Begrepene Aktiv samarbeidspartner, Andre samarbeidspartnere, Konsortieavtale, Konsortium og Samarbeidsprosjekter, er fra 2010 tatt ut av listen over viktige begreper i Generelle kontraktsvilkår, men begrepene kan uten problemer fortsatt brukes i pågående prosjekter.

Forenklet prosedyre for avtaleinngåelse
Forskningsrådet vil heretter signere avtaledokumentet i to eksemplarer før utsending per ordinær post til prosjektansvarlig ved administrativt ansvarlig. Samarbeidspartnere slipper å underskrive på et eget dokument til Forskningsrådet om at de er kjent med sin rolle og de vilkårene som er avtalt for prosjektet, det er i stedet blitt innarbeidet som krav i de generelle kontraktsvilkårene. Kontrakten gjelder først fra det tidspunktet Forskningsrådet har mottatt ett eksemplar av alle kontraktdokumentene i retur fra prosjektansvarlig, herunder kopi av inngåtte samarbeidsavtaler. Ingen utbetaling kan skje før dette er i orden. Returfristen er én måned for prosjekter uten samarbeidspartnere og tre måneder for prosjekter med samarbeidspartnere.

Klarere generelle kontraktsvilkår

Mens avtaledokumentet kun har gjennomgått mindre endringer, mest tilpasset forenklet begrepsbruk om samarbeid, er det i Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår gjort mange forbedringer fra 2010. Kort oppsummert er de viktigste endringene:
Punkt 1 Viktige begreper: noen er som nevnt fjernet, andre er oppdaterte (faktiske inntekter, faktiske kostnader, samarbeidspartnere)
Punkt 2 Prosjektet: det er lempet på habilitetskrav til ansatte hos prosjektansvarlig og innarbeidet klarere rollefordeling i prosjekter med samarbeidspartnere
Punkt 3 Utbetaling, overføring og forbehold: fjernet krav om egen bankkonto for hvert prosjekt hos prosjektansvarlig som ikke er i offentlig sektor og presisert mulighetene Forskningsrådet har for inndragning
Punkt 4 Regnskap og kontroll: presisert at prosjektansvarlig skal føre regnskap over prosjektets faktiske inntekter og kostnader som del av sitt offisielle regnskap. Faktiske inntekter og kostnader har fått nye definisjoner som tydeliggjør at faktisk betyr ressurser i videre forstand enn rene penger.
Punkt 5 Rapportering: fått med krav om åpen arkivering / publisering (”open access”)
Punkt 9 Fortrolighet: nytt avsnitt om prosjektansvarlig samtykker i at Forskningsrådet kan stille forskningsadministrative data om prosjektet til rådighet for forskning.
Punkt 10 Overdragelse: ny bestemmelse om at samtykke til pantsettelse må godkjennes av Forskningsrådets økonomidirektør
Punkt 13 Kontraktens varighet og opphør: fått med at kontrakten gjelder fra det tidspunkt den er undertegnet av begge parter og Forskningsrådet har mottatt kontrakten og kopi av eventuelle samarbeidsavtaler.

Ingen av endringene i Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår fra 1.1.2010 antas å være ”urimelige”, slik at de uten behov for kontraktsendringer også vil gjelde for alle pågående prosjekter.

Forskningsrådets nettside om ”kontrakter” vil bli oppdatert på nyåret med kontraktdokumenter på både bokmål, nynorsk og engelsk. Vedlagt følger Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår fra 2010 på bokmål.