Forskningsrådet

Nytt infrastrukturvedtak: Fem databaser får 65 millioner kroner

Pressemelding   •   des 20, 2009 22:26 CET

En database innenfor syntaks og semantikk, en satellittdatabase for marin- og polarforskning, et tekstkorpus med norske middelaldertekster, en database over væpnede konflikter og en database til bruk i livsløpsstudier fikk i dag tildelt 65 millioner kroner fra Norges forskningsråd.

De fem databasene har alle nådd helt i topps i den knivskarpe konkurransen om midler til forskningsinfrastruktur, der Norges forskningsråd deler ut til sammen 500 millioner etter den første utlysningen.

Strategisk viktig

- De fem prosjektene som nå får tildelt midler holder alle svært høy vitenskaplig kvalitet, har tydelig nasjonal karakter og er av stor strategisk betydning for norsk forskning, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Divisjon for vitenskap i Norges forskningsråd.

Ni av de til sammen 38 søknadene som Forskningsrådet mottok innenfor kategorien databaser, ble invitert til å sende inn fullstendig søknad. Det er fem av disse som nå får tildelt midler i følge styreutvalgets beslutning den 17. desember.

Bredt fagspekter

Tildelingen er preget av stor faglig bredde, og Forskningsrådet har blant annet lagt vekt på at prosjektene som får midler er av nasjonal karakter.

Tekstkorpuset av norske middelaldertekster har stor forskningsmessig betydning og Universitetet i Oslo får midler til å bygge opp et tekstkorpus over norske middelaldertekster. (Foto: Shutterstock) er relevant for flere høyt prioriterte forskningsprosjekter i Norge og Norden.  Infrastrukturen for forskning på syntaks og semantikk vil ha stor betydning for forskning innenfor språkvitenskap og språkteknologi og vil kunne styrke norsk forskning internasjonalt på et område hvor Norge allerede har sterke miljøer.

Også utbyggingen av den allerede mye brukte internasjonale databasen om væpnede konflikter ved fredsforskningsinstituttet PRIO, vil bidra til at norske forskere styrker sin internasjonale posisjon ytterligere.

Livsløpsstudier har over lengre tid vært et viktig forskningsområde i Norge for både samfunnsvitenskaplige og helsefaglige disipliner. Infrastrukturen som nå har fått En allerede mye brukt internasjonal database om væpnede konflikter skal bygges ytterligere opp. (Foto: Shutterstock) tildelt midler skal legge til rette for effektiv forvaltning av ulike typer data og forventes å få stor betydning for empirisk forskning på viktige samfunnsområder

Styreutvalget legger vekt på at satellittdatabasen vil være et viktig norsk bidrag til den internasjonale klimaforskningen. På sikt vil prosjektet trolig få betydning for næringer som norsk skipsfart, oljeleting, meteorologi og forvalting av havområder.

Flere av databasene støtter opp under nordiske eller europeiske fellessatsinger for å bygge opp felles, internasjonal forskningsinfrastruktur.

Tiårig strategi – nye utlysninger

Hovedstyret i Norges forskningsråd besluttet den 17. desember, å utvide rammen for den første runden med tildelinger av forskningsinfrastrukturmidler fra 400 millioner kroner til 500 millioner kroner. Med nåværende fondsfinansiering på plass vil Forskningsrådet komme med nye utlysninger av midler innenfor den nasjonale satsingen på forskningsinfrastruktur i årene frem til 2017.