Energi Norge

Nytt kraftnett lønnsomt for samfunnet

Pressemelding   •   feb 28, 2013 07:00 CET

For hver krone som investeres i kraftnettet i Norge frem mot 2020, får samfunnet tre-fire kroner tilbake. Satsingen på nett og fornybar produksjon vil direkte og indirekte gi opptil 15 000 arbeidsplasser årlig frem til 2020. Det viser en fersk rapport fra THEMA Consulting Group, utført på oppdrag fra bransjeorganisasjoner og bedrifter både i kraftsektoren og på forbrukersiden.

Frem til 2020 er det planlagt investeringer i kraftnettet for rundt 130 milliarder kroner – lokalt, regionalt og nasjonalt. Det historiske løftet skyldes flere faktorer: Politiske mål om utbygging av fornybar energi for å oppfylle EUs fornybardirektiv, behov for å fornye strømnettet, behov for mer nett for å møte befolkningsveksten, politisk ønske om å elektrifisere offshoreinstallasjoner som i dag drives med gasskraft, samt innføring av smarte strømmålere (AMS) hos forbrukerne. På lang sikt er økt elektrifisering av samfunnet en forutsetning for omfattende kutt i klimagassutslippene.

Rapporten "På nett med framtida – kraftnettets betydning for verdiskaping" viser at verdien av såkalte reinvesteringer i det eksisterende nettet er størst. Her skal det investeres nærmere 40 milliarder kroner (nåverdi), mens samfunnet får tilbake rundt 230 milliarder kroner (snitt av høyt og lavt anslag), ifølge beregningene fra THEMA. I samme periode skal det investeres nærmere 50 milliarder kroner i nytt kraftnett. Her får samfunnet tilbake 110 milliarder. Oppsummert betyr dette at for hver krone som investeres, vil den samfunnsøkonomiske gevinsten være tre-fire kroner.

Sikre strømforsyningen

– De samlede planene for reinvesteringer og nyinvesteringer i kraftnettet er samfunnsøkonomisk lønnsomme med god margin, også om vi tar hensyn til naturinngrepene. Den største nyttevirkningen er knyttet til den langsiktige verdien av å opprettholde et kraftnett med tilstrekkelig forsyningssikkerhet som legger til rette for verdiskaping gjennom eksisterende forbruk og produksjon av kraft, sier partner Håkon Taule i THEMA Consulting Group, som har ledet utredningsarbeidet.

Som følge av EUs fornybardirektiv skal det investeres rundt 50 milliarder kroner i fornybar vind- og vannkraftproduksjon i Norge frem mot 2020. Bygging av nytt nett og ny produksjon vil i perioden direkte og indirekte sysselsette opptil 15 000 mennesker hvert år. Det inkluderer energibedrifter, entreprenører, leverandørindustri og tjenesteyting i lokalsamfunnene der anleggene bygges, samt ringvirkninger i landet som helhet. Når anleggene går over i driftsfasen, vil de gi rundt 4500 nye, varige arbeidsplasser, ifølge rapporten.

Klimavennlig energibruk

– Noe av det viktigste med investeringene i nettet er å opprettholde en trygg og stabil strømforsyning for samfunnet. Samtidig legger vi til rette for ny næringsvirksomhet over hele landet, og mer klimavennlig energibruk. Dette er store summer og det er avgjørende at nettutviklingen foregår på en kostnadseffektiv måte, ettersom det er strømkundene og produsentene som skal betale regningen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

"På nett med framtida" peker på tre hovedutfordringer for gjennomføring av de historisk omfattende investeringsplanene: For det første at det må rekrutteres mye ny kompetanse i et stramt arbeidsmarked. For det andre et betydelig kapitalbehov, som krever at offentlige eiere demper utbyttekravene sine. Og for det tredje: Behov for økt allmenn aksept for nettutbygging, slik at konsesjonsprosessene kan bli mer effektive.

Om Energi Norge

Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.