Olje- og energidepartementet

OED gir Hamar-Regionen Fjernvarme AS konsesjon

Pressemelding   •   feb 24, 2010 16:39 CET

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til utvidelse av eksisterende fjernvarmeanlegg i Hamar og Ringsaker kommune. HRF driver i dag et fjernvarmenett som leverer 42 GWh/år. HRF planlegger installasjon av et avfallsforbrenningsanlegg på ca 25 MW plassert på Trehørningen. Det antas at varmeleveringen i konsesjonsområdet vil øke til ca 180 GWh/år i 2020.

- Fjernvarme er viktig for klima og for forsyningssikkerheten, og Regjeringen satser kraftig på få mer fjernvarme. Utvidelsen av dette fjernvarmeanlegget er et godt bidrag til å oppfylle regjeringens målsetning om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder. Et slikt forbrenningsanlegg vil på sikt kunne erstatte oljefyring i mange mindre anlegg i konsesjonsområdet og således redusere CO2-utslipp, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Robin Martin Kåss.

Hamar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) fikk konsesjon for fjernvarmeanlegget av NVE, men vedtaket ble påklaget av Norsk Teknologi (NT) til Olje- og energidepartementet. Klagen er i dag avslått.

Departementet bemerker at klagen i hovedsak synes å være av mer prinsipiell art, og at innsigelsene er de samme som er fremmet av NT i flere andre fjernvarmesaker. NVE har i den foreliggende konsesjonssøknaden vurdert de økonomiske sidene av søknaden. Departementet mener at en forenklet skjønnsmessig vurdering er i tråd med føringene i energiloven, og har kommet til at NVEs behandling og vedtak er i tråd med lovens krav. Det hefter ikke feil eller mangler ved NVEs behandling av saken som gjør at vedtaket må oppheves.