Helse- og omsorgsdepartementet

Økt behandlingskapasitet og kortere ventetider i 2010

Pressemelding   •   des 22, 2009 09:27 CET

I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene legger Regjeringen opp til fortsatt vekst i pasientbehandlingen, reduksjon i ventetidene og et helhetlig pasientforløp. – Vi ser det også som svært viktig at omstillingen innen psykisk helsevern med økt bruk av konsultasjoner i ambulant virksomhet fortsetter, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Gjennom statsbudsjett for 2010 har regjeringen fulgt opp regjeringserklæringen om at sykehusenes økonomi skal styrkes, slik at flere pasienter får behandling. Ventetidene skal reduseres. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene er det i tillegg stilt en rekke andre krav som skal sikre befolkningen gode helsetjenester.

Sentrale styringskrav og oppgaver i oppdragsdokumentet for 2010:

Generell vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,3 %.

  • Ventetidene skal reduseres.
  • Helhetlige pasientforløp for store pasientgrupper som pasienter med de hyppigste kreftformer, pasienter med hjerneslag og pasienter i tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbruk.
  • Fortsatt omstilling innen psykisk helsevern fra institusjonsbehandling til mer utadrettet ambulant tjeneste og oppfølging.
  • Økning i antall konsultasjoner innen ambulant virksomhet i psykisk helsevern for barn og voksne (mål: skal økes med 10%).
  • I tråd med Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2010) er det stilt krav om at kvaliteten og kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal styrkes for å redusere ventetider og sørge for et sammenhengende pasientforløp.
  • De regionale helseforetakene skal delta i arbeidet med å forbedre en nasjonal pasientsikkerhetskampanje.

Foretaksmøter

Foretaksmøter for de regionale helseforetakene avholdes i januar 2010.