Forsvarsdepartementet Norge

Økt IKT-trussel: Sikkerhetsloven evalueres

Pressemelding   •   feb 18, 2011 10:20 CET

Forsvarsministeren har besluttet å evaluere sikkerhetsloven. – Den teknologiske utviklingen går raskt, og vi må påse at loven er tilpasset dagens sikkerhetsutfordringer, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Sikkerhetsloven trådte i kraft 1. juli 2001 og har siden den gang vært gjenstand for mindre justeringer og tilpasninger.

Økt trussel
Den teknologiske utviklingen siden lovens ikrafttredelse innebærer bl.a. nye utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet. Trusselnivået mot IKT-baserte informasjonssystemer er økende, og det er av stor betydning at verktøyene til å beskytte oss mot IKT-trusler er tidsriktige og dynamiske. Dette vil selvfølgelig være et sentralt tema også for en evaluering av sikkerhetsloven.

– Tiden er nå moden for å foreta en mer helhetlig evaluering av loven for sikre at regelverket er oppdatert og tilpasset morgendagens utfordringer, sier Faremo.

Organisatorisk tilpasning
Den sikkerhetsmessige organiseringen som lå til grunn for etableringen av lovverket har også endret seg siden loven ble innført. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har siden den gang blitt skilt ut av Forsvarets organisasjon og etablert som et eget direktorat. Det er derfor behov for å se nærmere på om den ”nye” organisatoriske endringen også bør få betydning for utformingen av regelverket.

Vurderer å styrke NorCERT
Et viktig verktøy for å effektivt kunne avverge og håndtere dataangrep mot IKT-baserte informasjonssystemer er Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT). NorCERT er del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og er Norges nasjonale senter for koordinering av håndteringen av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. I tillegg drifter og organiserer NorCERT et nasjonalt sensornettverk på Internett. Det vil være en naturlig del av evalueringen å se nærmere på behovet for å styrke NorCERTs grunnlag gjennom sikkerhetsloven.

Evalueres i løpet av 2011
Forsvarsministeren har derfor besluttet å gjennomføre en helhetlig evaluering av sikkerhetsloven for å vurdere om det er behov for en revisjon av loven. Det vil på denne bakgrunn nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personell fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvaret. Det tas sikte på at arbeidet med å evaluere loven vil være ferdigstilt innen utløpet av 2011.