Miljøverndepartementet

Økt tap av inngrepsfri natur i Norge

Pressemelding   •   des 21, 2009 09:41 CET

Kartlegging av inngrepsfri natur i Norge (INON) viser at over 1000 kvadratkilometer inngrepsfri natur gikk tapt i perioden 2003–2008 på grunn av ulike typer utbygginger. Dette er en klar økning i forhold til forrige periode. Utbygginger i vassdrags- og energisektoren står for ca 40 prosent av bortfallet i perioden, mens jord- og skogbrukssektoren står for drøyt 30 prosent av bortfallet.

- Resultatene som nå legges fram er alvorlige og viser at utbyggingspresset på norsk natur øker. Urørt natur uten tekniske inngrep er en viktig kvalitet som også våre etterkommere har rett til å oppleve. Bevaring av slik urørt natur er også svært viktig for Norge som reisemål og turistnasjon, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Områder uten tyngre tekniske inngrep reduseres stadig. Kartlegging av inngrepsfri natur i Norge (INON) gjennomføres av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og er en metode som viser hvordan teknologisk utvikling og økt utbyggingspress på naturarealene fører til at disse områdene blir redusert.

Den siste kartleggingen for perioden 2003-2008 viser at nedbyggingstakten nå har økt betydelig siden perioden 1998-2003. Over 1000 kvadratkilometer inngrepsfri natur gikk tapt i perioden 2003 – 2008. Dette er en økning på drøyt 30 prosent i forhold til forrige periode, og det største bortfallet DN har registrert siden perioden 1988-1994. For hele perioden fra 1988 til 2008 er det registrert et bortfall på nesten 6000 kvadratkilometer med inngrepsfri natur.

Kartleggingen for perioden 2003 – 2008 viser at utbygginger i vassdrags- og energisektoren står for ca 40 prosent av bortfallet av inngrepsfrie naturområder, mens landbrukssektoren står for drøyt 30 prosent av bortfallet i samme periode.

Grunnen til at vassdrags- og energisektoren står med størst bortfall i perioden 2003-2008, er i hovedsak at det i denne perioden har vært utbygginger av småkraftverk, kraftlinjer og etablering av vindkraftanlegg og iverksetting av nye/gamle konsesjoner for vannkraftutbygging.

Innenfor landbrukssektoren skyldes bortfallet i all hovedsak bygging av nye skogsveier.

Det har siden midten av 1990-tallet vært nasjonal politikk at en ved planlegging skal ta hensyn slik at urørte/ inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad bevares for framtida. Storting og Regjering har i den forbindelsen nevnt hensyn til bl.a. naturarv, friluftsliv, reiseliv og biologisk mangfold. Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i en rekke stortingsmeldinger.

Inngrepsfrie naturområder (INON) er definert som områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt i soner basert på avstand til nærmeste inngrep:

  • Inngrepsfri sone 2: Områder 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep.
  • Inngrepsfri sone 1: Områder 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep.
  • Villmarkspregede områder: Områder mer enn 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Inngrepsfrie naturområder er et viktig verktøy i arealplanleggingen. Hensyn til inngrepsfri natur inngår bl.a. i saksbehandlingen for små vannkraftverk, vindkraftverk og andre typer utbygginger. I arealplanlegging legges det særlig vekt på å bevare:

  • Villmarkspregede områder.
  • Sammenhengende inngrepsfrihet fra fjord/lavland til fjell.
  • Inngrepsfrie områder i kommuner og regioner (uavhengig av sone) med lite rest-INON.
  • Inngrepsfrie områder i kombinasjon med andre viktige miljøkvaliteter, f.eks. biologisk mangfold og friluftsliv.

Når det gjeldet skogsveibygging har Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet nylig satt i gang et samarbeid om forholdet mellom skogsveibygging og ivaretakelse av INON-områder. De to departementene har bedt Direktoratet for naturforvaltning og Statens landbruksforvaltning innen 1.4.2010 vurdere hvordan skogbrukets behov for veibygging og behovet for ivaretakelse av INON-områder skal kunne balanseres slik at begge hensyn ivaretas best mulig, deriblant vurdere endringer i regelverket for skogsveibygging samt hvordan INON-databasen bør brukes i saksbehandling knyttet til skogsveier.

- Inngrepsfrie naturområder er både en viktig indikator og et viktig verktøy i arealplanleggingen. Jeg er sterkt opptatt av at hensynet til naturverdier blir godt ivaretatt når ulike sektorer planlegger utbyggingstiltak, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Les mer om saken på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning