Justis- og politidepartementet

Økte bevilgninger som følge av terrorangrepene 22. juli

Pressemelding   •   nov 22, 2011 10:35 CET

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til justissektoren i 2011 med ytterligere 15,7 millioner kroner for å håndtere konsekvensene etter angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

– Det er viktig at berørte virksomheter nå kan gjennomføre de tiltak som er nødvendige av hensyn til sikkerheten, og for å ivareta de etterlatte og fornærmedes behov for oppfølging og bistand, sier justisminister Grete Faremo.

Justisdepartementets budsjett ble tidligere i høst økt med 28 millioner kroner for å håndtere konsekvensene av terrorangrepene. Med ytterligere oversikt over behovene til blant annet nytt utstyr, foreslår Regjeringen i forbindelse med nysalderingen av 2011-budsjettet å styrke Justisdepartementet med ytterligere 10,5 millioner kroner.

Hovedforhandlingene i rettsaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 er planlagt gjennomført tidligere enn opprinnelig antatt. For å sikre en god forberedelse av saken foreslås det derfor å styrke Den høyere påtalemyndighet med kroner 750 000.

Arrangementene på Utøya i etterkant av terrorangrepene ble gjennomført under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med bistand fra blant andre Sivilforsvaret. Kostnadene for arrangementene har økt i forhold til tidligere anslag. Regjeringen foreslår å kompensere merutgiftene med til sammen 4,25 millioner kroner.

Samfunnet på Svalbard ble også berørt av terroren 22. juli. En ekstra innsats er i etterkant blitt gjort i lokalsamfunnet i Longyearbyen. Regjeringen foreslår i den forbindelse å øke bevilgningen på Svalbardbudsjettet med kroner 214 000. Midlene vil gå til å dekke økte utgifter til ungdomsklubben og kirken, reiser, oppfølging fra fagpersonell samt overtid hos Sysselmannen. Midlene kommer i tillegg til tilskuddet på 150 000 kroner som Justisdepartementet tildelte Longyearbyen lokalstyre i sommer.