Fiskeridirektoratet

Ønsker samarbeid med frysetrålere

Pressemelding   •   jan 04, 2010 14:21 CET

Fiskeridirektoratet ønsker å inngå samarbeid med frysetrålere til to tokt på målinger av omregningsfaktorer for produkter av torsk og hyse i 2010

Fiskeridirektoratet ønsker å inngå samarbeid med frysetrålere til to tokt på målinger av omregningsfaktorer for produktene sløyd med hode og sløyd uten hode, rundkutt av torsk og hyse i Barentshavet. Målinger av omregningsfaktorer er et felles norsk-russisk program som er underlagt Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren.

Det er planlagt to felles norsk-russiske tokt på norske frysetrålere i 2010. Det første toktet i februar-mars og det andre toktet i juni eller august. Toktenes varighet er cirka to uker. Den norske part stiller med to personer fra Fiskeridirektoratet og den russiske part stiller med en person fra PINRO, for å utføre målearbeidet på omregningsfaktorer.

Det ønskes tilbud på frysetrålere med lengde over 40 meter, og som har lugarkapasitet til tre personer utenom ordinær besetning det vil si behovet er minimum to lugarer. Til målearbeidet vil det være behov for minst en fastmontert vekt (opptil 40 kilogram) og cirka 10 fiskekurver som målepersonellet disponerer.
Det er avsatt forskningskvoter på 30 tonn torsk og 10 tonn hyse til hvert av toktene. Verdien av forskningsfangsten vil tilfalle reder, og vil være en kompensasjon for det merarbeidet målearbeidet på omregningsfaktorer kan medføre. Forskningsfangst blir ikke belastet fartøyets kvoter. Mannskapet må være behjelpelig med tilrigging av utstyr, men selve prøvetakingen utføres av målepersonellet. Fiskeridirektoratet vil utarbeide rapporter etter toktene som vil bli tilsendt reder.

Reder skal dekke alle utgifter til egen bemanning, redskap, bunkers og vanlige driftsutgifter.

Skriftlig tilbud skal, sammen med spesifikasjon av fartøy, utstyr, lugarforhold og Skattedirektoratets skjema RF 1244 (ikke eldre enn 6 måneder) sendes skriftlig innen 31. januar 2010 til:

Fiskeridirektoratet
Statistikkavdelingen
v/Geir Blom
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Geir Blom på telefon: +47 974 33 156.