Fiskeridirektoratet

Ønsker strengere krav til registrering av fiskefartøy

Pressemelding   •   nov 17, 2010 14:48 CET

Fiskeridirektoratet foreslår å stramme inn reglene for registrering og merking av fiskefartøy, ervervstillatelse med mer. Forslaget er til behandling i Fiskeri- og kystdepartementet.

I forslaget til ny forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy, gebyr og avgift m.m. ønsker Fiskeridirektoratet å gjøre endringer på blant annet følgende områder:

 • å forskriftsfeste et krav om en viss inntekt fra fiske og fangst
 • å innføre strengere krav til fiskefartøy. Søker/eier må dokumentere at fartøyet tilfredsstiller ulike tekniske krav som stilles til fiskefartøy før det gis tillatelse til innføring i merkeregisteret.
 • å skjerpe kravet til fartøyets aktivitet.
 • å innføre en egen bestemmelse om å tilbakekalle ervervstillatelser dersom det ikke kan dokumenteres at fiskefartøy har
  gyldig fartssertifikat (fartøy over 15 meter),
  oppdatert fartøyinstruks (fartøy mellom 10,67 og 15 meter) eller
  godkjenningsdokument/byggebekreftelse (fartøy mellom 6 og 10,67 meter)

Positive til endringer
Fiskeridirektoratet sendte forslaget til ny forskrift på høring til berørte departementer, etater og organisasjoner 30. april 2010.

Høringsinstansene er hovedsakelig positive til forslaget om å samle, forenkle og modernisere dagens forskrifter.

Hvorfor ny forskrift
Etter at deltakerloven trådte i kraft i 2000 har man sett behovet for å forskriftsfeste hvilke krav til inntekt fra fiske og fangst som skal stilles til eierne av fartøy når ervervstillatelser skal tildeles.

Et annet område hvor det de siste årene har oppstått et klart behov for nærmere regler er når det skal vurderes om et fiskefartøy er utrustet for eller egnet til å drive fiske og fangst.

Det har også vært et behov for å samle og forenkle regler fra flere forskrifter. Forslaget til ny forskrift vil erstatte følgende forskrifter:

 • forskrift om merking av fiske- og fangstfarkoster
 • forskrift om eiendomsrett til fiskefartøy
 • forskrift om gebyr ved innføring av fartøy i merkeregisteret og om årlig avgift så lenge fartøyet står i merkeregisteret
 • forskrift om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å drive fiske
 • forskrift om tilbakekall av ervervstillatelse m.v. for fartøy som ikke brukes til ervervsmessig fiske og fangst.
 • forskrift om behandling av fisketillatelser ved konkurs, tvangssalg m.v.

Les mer

Om statistikken - merkeregisteret

Forslag til forskrift om ervervstillatelse m.v. (01.05.2010)