Justis- og politidepartementet

Offisiell åpning Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Pressemelding   •   nov 15, 2010 17:15 CET

- Det er en utfordring å fastsette riktig identitet på en del utlendinger som kommer til Norge. Mellom 90 og 95 prosent av asylsøkerne som har kommet til landet de siste årene har ikke hatt identitetspapirer på seg. Og blant dem som har papirer vet vi at mange bruker falske dokumenter. Derfor er det behov for et organ som kan høyne kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen når det gjelder id-arbeid. NID vil også bidra til å sikre et bedre grunnlag for målrettet innsats mot kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget.

Justisminister Knut Storberget åpnet i dag NID. For å styrke arbeidet med identitetsfastsettelse, besluttet Regjeringen i 2009 å opprette et nasjonalt identitetssenter- og dokumentasjonssenter. NID vil forbedre utlendingsforvaltningens og politiets arbeid med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til eller oppholder seg i Norge. Senteret vil også bidra til å styrke arbeidet med tvangsmessig retur av personer uten lovlig opphold i landet.

- Det er viktig for norske myndigheter å få avklart en utlendings identitet. Enten det gjelder personer som søker asyl, opphold eller statsborgerskap i Norge. Jeg vil også understreke hvor viktig det er i forbindelse med retur av personer uten lovlig opphold i Norge, og av hensyn til rikets sikkerhet å sikre at rett person får en korrekt vurdering av sin søknad. Nå har vi fått et verktøy som vil heve kvaliteten på dette arbeidet, sier justisminister Knut Storberget.

Senteret er et ekspertorgan som skal bistå og samarbeide med alle aktørene i utlendingsforvaltningen, dvs. utenrikstjenesten, politiet, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. NID skal også samarbeide med Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo).