Mattilsynet gammel

Om adgang for førerhunder i butikk- og serveringssteder

Pressemelding   •   okt 27, 2010 17:20 CEST

Hvis butikken eller serveringsstedet tillater det, har ikke Mattilsynet noe å innvende mot at blinde og handikappede får ta førerhunden med inn i utsalgssteder eller restauranter.


Mattilsynet har mottatt flere henvendelser som kan tyde på at enkelte næringsmiddelvirksomheter konsekvent nekter hunder, inkludert førerhunder for blinde og handikappede, adgang i deres lokaler. Dette skaper problemer for de som er helt avhengig av førehund for å klare daglige gjøremål.


Gjeldende forskrift 22.12.2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften), jf vedlegg II, kap. IX pkt 4 sier:


”Egnede metoder skal tas i bruk for å bekjempe skadedyr. Egnede metoder skal også tas i bruk for å hindre at husdyr får adgang til steder der næringsmidler tilberedes, håndteres eller lagres (eller, dersom vedkommende myndighet tillater det i særlige tilfeller, for å hindre at slik adgang fører til forurensning)”.


Bestemmelsen oppfattes som en innstramming av tidligere praksis og holdning og kan forstås dit hen at det ikke lenger er tillatt at førerhunder får adgang til lokaler hvor matvarer omsettes. Mattilsynets vurdering er at de nye bestemmelsene ikke har til hensikt å innskrenke adkomst eller på andre måter føre til ulempe for de som har behov for å bruke førerhund, jf formuleringen ”særlige tilfeller”.


Som i tidligere regelverk kan dette imidlertid fortsatt ikke utledes som en rettighet, men et forhold som til syvende og sist er opp til driftsansvarlig for virksomheten å avgjøre.