Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Omfattende IKT-virksomhet i staten neste år

Pressemelding   •   okt 07, 2010 16:21 CEST

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag er det foreslått store bevilgninger til ulike IKT-tiltak på budsjettene til mange departementer.

- IKT-næringen er viktig for Norge. Både offentlig sektor og privat næringsliv er viktig for IKT-næringen. Gjennom ulike IKT-tiltak på statsbudsjettet bidrar regjeringen til å utvikle nye løsninger og tjenester som vil gjøre hverdagen enklere for både bedrifter og enkeltpersoner. Bevilgningene til IKT-relaterte formål er store også for 2011. IKT er en naturlig del av alle sektorer og derfor er det små og store IKT-tiltak på alle departementers områder. I mitt eget departement pågår arbeidet med elektronisk ID med full styrke også neste år. Arbeidet med Altinn og ikt-løsninger for pensjonsreformen er andre store IKT-prosjekt, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Her gis det en oversikt over store og små IKT-tiltak på ulike departementers budsjett. Det forekommer også tiltak som ikke er med denne oversikten. For nærmere detaljer om de enkelte tiltak, vises det til de ulike departementene.

I Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett (FAD):

eID:
Regjeringen foreslår å bruke 75, 8 millioner kroner til drift og utvikling av fellesløsninger for elektronisk ID (eID) i offentlig sektor i 2011. I tillegg foreslår man at det settes av 8,2 millioner for å betale for statlige instansers bruk av eID ’er på høyt sikkerhetsnivå. MinID har over 2 millioner brukere og brukes som innlogging til mange kommunale og statlige tjenester. For mer informasjon, se www.minid.difi.no.

Ehandel:
Det foreslås en videreføring av bevilgningen på 19 millioner kroner på Difis budsjett for å øke bruken av elektronisk handel blant offentlige oppdragsgivere og leverandører. Dette er et ledd i Regjeringens femårige satsing på elektronisk handel for perioden 2010-2014. Bevilgningen skal blant annet brukes på økt satsing på støttetjenester og større grad av sentralfinansiering av ehandelsplattformen.

I budsjettet for Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet (NHD og FIN):

Altinn:
I statsbudsjettet for 2011 foreslås det 93,1 millioner kroner til videreutvikling av Altinn over budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet. Altinn er den største enkeltsatsingen regjeringen gjennomfører for å utvikle fremtidsrettede og gode elektroniske løsninger for næringsliv, offentlig sektor og innbyggere. 89,7 millioner kroner er satt av på Skatteetatens budsjett over Finansdepartementets budsjett.

Metadata:
Det er foreslått bevilget i alt 30 millioner kroner for å utvikling en felles metadataløsning for elektronisk samhandling i Altinn ledet av Brønnøysundregistrene. Prosjektet skal sikre likt meningsinnhold i data til offentlig forvaltning (metadata). 14,7 millioner kroner er foreslått bevilget på NHDs område, mens 14,9 millioner kroner er avsatt på Skatteetatens budsjett.

I Finansdepartementets budsjett (FIN):

Skatteteaten:
For å sikre norske skattemyndigheter bedre tilgang til skatterelevant informasjon om norske skattyteres plassering av midler i utlandet er det tatt initiativ overfor EU-kommisjonen om forhandlinger om norsk tilknytning til EUs sparedirektiv. Direktivet legger til rette for at land i EØS-området automatisk kan utveksle data om individers renteinntekter i banker mv. Det er avsatt 37,4 millioner kroner til arbeidet med å tilpasse skatteetatens IKT-systemer til dette direktivet.

Toll- og avgiftstaten:
Det er avsatt 21,9 millioner kroner til anskaffelse og drift av en ny mobil skanner i Tollregion Oslo og Akershus. En mobil skanner vil bidra til effektiv utnyttelse av kontrollkapasiteten i havneområdet, ved godsterminalene og ved jernbaneterminalen.

TVINN-systemet:
Benyttes til tolldeklarasjoner og til fastsetting og innkreving av toll og avgifter. Det foreslås bevilget 10 millioner kroner til å foreta enkelte endringer i systemet og videreføre arbeidet med utvikling av prosedyrer og regelverk i forbindelse med et justert vareførselsregime.

Senter for statlig økonomistyring:
SSØ arbeider med å utvikle en e-handelsløsning som en fellestjeneste, integrert i Ehandel.no, til SSØs regnskapskunder. Det tas sikte på at tjenesten kan rulles ut til de av SSØs kunder som ønsker det fra 2011. Det er avsatt 9,8 millioner kroner til dette arbeidet.

Finanstilsynet:
Det er avsatt 5 millioner kroner til følgende utviklingstiltak: Videreutvikling av et system for utveksling av elektroniske transaksjonsrapporter med andre EØS-land, utvikling av en datavarehusløsning for bank- og forsikringsområdet og arbeid med tilpasninger til Altinn II.

Statistisk sentralbyrå:
SSB utvikler en ny IT-plattform for å legge til rette for økt standardisering og samhandling i statistikkproduksjonen. Investeringene vil gi gevinster i form av økt effektivitet og redusert oppgavebyrde. Det er avsatt 5 millioner kroner til dette arbeidet.

I Justisdepartementets budsjett (JD):

EFFEKT:
Regjeringen foreslår å bevilge 192,6 millioner kroner i 2011 til utvikling og innføring av nye elektroniske løsninger i utlendingsforvaltningen, organisert i EFFEKT-programmet. Målet er blant annet å redusere ressursbruken per sak, få raskere avgjørelser, bedre informasjon og service overfor brukerne, samt bedre samordning og kommunikasjon mellom virksomhetene. Dette skjer ved å etablere elektronisk saksflyt mellom UDI, politiet, utenrikstjenesten, UNE og IMDi, samt nettløsninger i kommunikasjonen med publikum og berørte parter. Investeringsprogrammet vil ha en varighet ut 2012, med en mindre utgift i 2014.

I Kulturdepartementets budsjett (KUD):

Felles internettportal under Norsk kulturråd:
En felles internettportal for tilskudd fra ulike kilder som Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere er under utvikling. Det har samlet vært avsatt 5 millioner kroner til dette formålet i 2009 og 2010.  For 2011 er det avsatt 4 millioner kroner. Ansvaret for oppgaver på museums- og arkivfeltet vil fra 2011 bli overført fra ABM- utvikling til Norsk kulturråd i tråd med St.meld. nr. 20 (2009 -2010) Omorganisering av ABM- utvikling. En felles internettportal må tilpasses Kulturrådets nye ansvarsområde. Utviklingstakten for portalen blir derfor noe endret.

Digital musikkproduksjon:
Kulturdepartementet har gitt Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket i oppdrag å komme med forslag til løsninger for distribusjon av digitale musikkfiler tilpasset bibliotekenes formidling, i samarbeid med bransjeorganisasjonene IFPI og FONO. For 2011 foreslås avsatt 3 millioner kroner innenfor innkjøpsordningen for musikk med sikte på å iverksette en prøveordning for utlån av digitale musikkfiler.
Digitaliseringsformål under Nasjonalbiblioteket:
Det er avsatt 3 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket til digitalisering herunder blant annet videreføring av eksisterende IT- prosjekter.

I Kommunal- og regionaldepartementets budsjett (KRD):

Bredbånd:
Av budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet fremgår det at de såkalte restmidlene skal benyttes til bredbåndsutbygging i områder som ellers ikke vil bli utbygd av kommersielle aktører. Restmidlene utgjøres av en andel av Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (Kap. 551, post 61).  Midlene skal benyttes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.  Hvor mye restmidlene utgjør i 2011 blir avklart første halvår. For 2010 ble det fordelt 108 millioner kroner.

I Arbeidsdepartementets budsjett (AD):

NAV:
I 2011 vil arbeidet med å heve kvaliteten i saksbehandlingen og nytt IKT-system stå sentralt i Arbeids- og velferdsetaten. Samtidig inviteres kommunesektoren til å videreutvikle partnerskapet om NAV-kontorene. Innsatsen nå handler om å utnytte ressursene bedre og sikre grunnlaget for en fornying av IKT i Arbeids- og velferdsetaten. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 10 millioner kroner til planlegging av dette viktige arbeidet. En fornyelse av IKT-systemene i Arbeids- og velferdsetaten er nødvendig. Bortsett fra det nyutviklede IKT-systemet for pensjon, er Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer i hovedsak videreført fra tidligere trygdeetaten og Aetat. Systemene imøtekommer ikke kravene til god og effektiv systemstøtte for dagens oppgaveløsning i Arbeids- og velferdsetaten. Etter oppdrag fra Arbeidsdepartementet har Arbeids- og velferdsdirektoratet startet et forprosjekt om IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten.

PERFORM:
Investeringsprosjektet PERFORM skal sikre implementering av pensjonsreformen i Statens Pensjonskasse, samt sørge for at nye og eksisterende systemløsninger blir lagt over på en ny og moderne teknisk plattform. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på 1 287 millioner kroner og en styringsramme på 1 006 millioner kroner. kroner.
Investeringer knyttet til pensjonsreformen PERFORM, har en bevilgning på 319,5 millioner kroner i 2011.

I Landbruks- og matdepartementets budsjett (LMD):

eSporingsprosjektet:
eSporingsprosjektet som skal avsluttes i 2011 har som mål å etablere et system for å merke matvarer elektronisk og på den måten sikre en raskere og mer presis sporing. Prosjektet som LMD har ledet for å finne fram til en ordning for elektronisk merking og sporing av matvarer blir sluttført slik at en samlet matbransje kan overta ansvaret for og iverksette systemet. Det er satt av 6 millioner kroner til dette på budsjettet for 2011.

I Helse- og omsorgsdepartementets budsjett (HOD):

e-helse:
God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for gode helsetjenester i fremtiden. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til e-helse med 50 millioner kroner på neste års budsjett. Totalt 151 millioner kroner er satt av til dette formålet i 2011.  Med samhandlingsreformen skal regjeringen bygge opp bedre helsetjenester der folk bor. Men samhandling forutsetter at elektronisk kommunikasjon er på plass og at de tekniske mulighetene blir utnyttet mye bedre enn i dag.

Nasjonal strategi for elektronisk samhandling:
Regjeringen foreslår en økning på 31 millioner kroner til Nasjonal strategi for elektronisk samhandling. Den totale bevilgningen er på 73 millioner kroner. Midlene går til ulike prosjekter som kjernejournal, helseportal, standardisering, meldingsløftet og informasjonssikkerhet.

Norsk Helsenett:
Regjeringen foreslår en økning på 19 millioner kroner til Norsk Helsenett SF.
Elektronisk samhandling forutsetter at alle kommuniserer på samme ”kanal” og tar i bruk standardiserte løsninger. Norsk Helsenett SF skal sørge for et sikkert helsenett, og skal tilby kommunene råd og hjelp ved innføring av elektronisk kommunikasjon.

eResept:
56 millioner kroner blir videreført til eReseptprosjektet. Dette er en helhetlig elektronisk løsning for å rekvirere og ekspedere reseptpliktige legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler.

Forsvarsdepartementets budsjett (FD):

Over Forsvarsdepartementets budsjett anslås det at de totale IKT-utgiftene i 2011 ligger på om lag 2 milliarder kroner. Midlene til IKT i Forsvarsdepartementets budsjett er spredt på mange ulike områder og tiltak. For en mer utfyllende oversikt over mulige og planlagte prosjekter henvises til Forsvarsdepartementet. Blant IKT tiltakene i Forsvaret nevnes blant annet:

 • Innkjøp av radiomateriell til utenlandsoperasjoner.
 • IKT-plattformer for graderingsnivå Hemmelig og NATO SECRET til bruk på strategisk og operasjonelt nivå i Forsvaret.
 • IKT- plattformer og applikasjoner for taktisk bruk i Hæren, bakke til luft radioer.
 • Materiell for kommunikasjon mellom bakkestyrker og fly.
 • Meldingstjeneste som skal være gjennomgående fra strategisk nivå ned til lavere taktisk nivå.
 • System for utveksling av meldinger, posisjon og situasjonsbilde for mobile enheter.
 • Transportable kapasiteter for overføring av tale og data.
 • Forsvarets taktiske kommunikasjonsnoder. Mobile kapasiteter for overføring av tale og data.
 • Oppgradering og utvikling av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur.

Kunnskapsdepartementets budsjett (KD):

Senter for IKT i utdanningen:
Senter for IKT i utdanninga ble etablert 1. januar 2010 med hovedkontor i Tromsø og et avdelingskontor i Oslo. Virksomheten er en sammenslåing av tidligere UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU – forskings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen. Senteret skal arbeide for at IKT medvirker til økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos norske elever, lærlinger og studenter.  Forslag til bevilgning i 2011 er 85,4 millioner kroner.

eCampus:
UNINETT AS har utviklet eCampus, et program for utbygging av ny og moderne IKT-infrastruktur i sektoren. Programmet innebærer utbygging av en felles overordnet arkitektur med standardiserte løsninger og felles grensesnitt. Tiltaket skal medvirke til å effektivisere investeringene i IKT ved universitet og høyskoler gjennom å få på plass standardiserte løsninger. Det overordna målet er å gjøre tilgjengelig eksisterende utdanningstilbod og læringsressurser. For å videreføre virksomheten foreslås det en bevilgning på om lag 23,2 millioner kroner i 2011. I tillegg blir det foreslått et tilskudd på om lag 3,5 millioner kroner for å stimulere til videre utvikling knytt til oppstart av eCampus.

Program for basiskompetanse i arbeidslivet:
Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal bidra til å styrke grunnleggende lese-, skrive-, regne- og IKT-ferdigheter blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. Bedrifter og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd både til motivasjonsarbeid og til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT. Ulike tilbydere av opplæring og organisasjonene i arbeidslivet kan søke saman med en bedrift eller offentlig virksomhet. Programmet blir forvaltet av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.  Forslag til bevilgning for 2011 er 86 millioner kroner.

Forskning:
IKT en av de syv prioriterte forskningsområdene i Norges Forskningsråd.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett (BLD):

IKT-løsninger for effektivt bosettings- og tilskuddsforvaltningssystem:
Det er behov for å effektivisere bosettingsarbeidet i IMDi, slik at bosettingen kan gjøres raskere og med mindre bruk av ressurser fra IMDis side. For å oppnå dette må det utvikles et nytt og mer effektivt bosettings- og tilskuddsforvaltningssystem. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2011 en bevilgning på 5 millioner kroner til et forprosjekt for nye IKT-løsninger i IMDi.

Finansportalen:
BLD har bevilget 9,5 mill. kroner i 2011 til videreutvikling og drift av Finansportalen, som forvaltes av Forbrukerrådet. Portalen formidler løpende oppdatert informasjon om vilkår og priser på finansielle tjenester; både sparing, lån og forsikring. Nettsiden skal gjøre det lettere for forbrukerne å sammenligne tjenestene, og på den måten medvirke til økt konkurranse i finansnæringen.  Departementet vil også vurdere hvilke nye områder som bør prioriteres når det gjelder å etablere eventuelle nye markedsportaler.  Videre vil BLD og FAD starte arbeidet med samordning og fellesløsninger for offentlige markedsportaler rettet mot forbrukerne.

Utenriksdepartementets budsjett (UD):

Over Utenriksdepartementets budsjett anslås det at de totale IKT-utgiftene samlet for drift og utvikling i 2011 ligger på rundt 200 millioner kroner. Midlene til IKT i budsjettet er spredt på ulike områder og tiltak. For en mer utfyllende oversikt over mulige og planlagte prosjekter henvises til Utenriksdepartementet. Blant de viktigste IKT-tiltakene kan nevnes:

 • Utplassering av ny infrastruktur for gradert kommunikasjon mellom departementet og utenriksstasjonene.
 • Gradvis utrulling av IP basert telefoni på eksisterende datanett mellom departementet og utenriksstasjonene for en bedre og mer kostnadseffektiv utnyttelse av investeringene i det globale datanettet.
 • Oppgradering til en ny teknisk plattform for IKT.
 • Forbedringer av grunnleggende teknisk infrastruktur som kabling og mer i lokasjoner i Norge og andre land.
 • Arbeid rundt bytte av global datanett-leverandør.
 • Forbedrede løsninger innen brukeradministrasjon og brukerportaler.