Mattilsynet gammel

Områdeanalyse – Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat

Pressemelding   •   okt 27, 2010 08:52 CEST

Rapporten ” Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat” beskriver status, utvikling og trender i produksjon av planter, planteprodukter og vegetabilsk mat. Denne tilstandsbeskrivelsen inneholder beskrivelser av bransjene, risikoer, politiske føringer, regelverket, tilsynet, regelverksetterlevelsen og effektene av Mattilsynets aktiviteter.


Mattilsynet vurderer nå, som følge av gjennomgangen, omlegginger av tilsynet med vegetabilsk mat i retning av


  • Mer kartlegging og overvåkning av innhold av smittestoffer og fremmedstoffer i vegetabiler med henblikk på mer regelmessig offentliggjøring.
  • Relativt mer av kontrollressursene rettes mot kontroll med virksomheter som importerer risikoprodukter fra land utenfor EU.
  • Tettere samarbeid med bransjenes organisasjoner og andre interessenter om kartlegging av endringer i markedet, endringer av risiko og risikokommunikasjon med forbrukere.

Dagens europeiske plantehelseforvaltning er i skrivende stund i støpeskjeen. EU har nylig evaluert sin plantehelseforvaltning med henblikk på en ny plantehelsestrategi fra 2012. Norsk plantehelseforvaltning står også overfor viktige veivalg. Mattilsynet vil følge de pågående strategidiskusjoner i EU.


Mattilsynet vil i årene som kommer være opptatt av å modernisere og harmonisere regelverket og tilsynet med plantehelse mest mulig i tråd med regelverk og tilsyn på dyre- og fiskehelseområdet. Vi vil vektlegge forebyggende arbeid og tiltak for å styrke virksomhetenes ansvar.


Kontaktperson:
Seniorrådgiver Helge Løtveit
Mattilsynet HK Stab analyse og styring
Direkte telefon: 23 21 68 71


Last ned: