Statistisk sentralbyrå SSB

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, desember 2009

Pressemelding   •   feb 08, 2010 09:35 CET

Nedgang i industriomsetningen i 2009

Industriens omsetning gikk ned med 7,3 prosent i 2009 sammenlignet med 2008. Omsetningen i eksportmarkedet ble redusert med hele 16,1 prosent i perioden, mens hjemmemarkedet viste en moderat nedgang på 1,7 prosent.

Til tross for at omsetningen for industrien har gått opp siden september, var omsetningen for de fleste næringene i 2009 lavere enn i 2008. Utviklingen kan hovedsakelig forklares av lavere etterspørsel og dermed redusert produksjonsvolum, spesielt for eksportrettede næringer (se Produksjonsindeksen). Produsentprisindeksen viser en vekst i prisnivå for industrien på 0,1 prosent fra 2008 til 2009, se Produsentprisindeksen. Dette er klart lavere enn det industrien hadde de foregående årene. Det er viktig å påpeke at i både 2007 og 2008 var det svært høy omsetning i industrien, slik at omsetningen i 2009 fortsatt ligger på et høyt nivå historisk sett.

Stor nedgang i metallindustrien

Omsetningen i metallindustrien falt med hele 34,0 prosent fra 2008 til 2009. Lavere etterspørsel i kjølvannet av finanskrisen førte til reduserte priser og produksjonsstans ved enkelte anlegg. Fra september av har omsetningen for denne næringen tatt seg opp, og sesongjusterte tall viser en vekst på 2,5 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

Nedgang for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Disse næringene viste en samlet nedgang i 2009 på 20,6 prosent. Svikt i eksportmarkedet var hovedårsaken til nedgangen. Produksjonsvolumet ble redusert det første halvåret. Etterspørselsfall førte også til at prisene ble redusert med 7,1 prosent fra 2008 til 2009. Det siste halvåret har omsetningen innenfor disse næringene tatt seg opp.

Enkelte næringer bidro til å dempe nedgangen i industriomsetningen i 2009. Dette gjaldt maskinindustrien med en oppgang på 12,5 prosent, der økningen kom hovedsakelig fra hjemmemarkedet. Det samme gjaldt omsetningen innenfor næringsmiddelindustrien som gikk opp med 8,6 prosent.

Positiv utvikling i 4. kvartal 2009

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 2,1 prosent fra 3. til 4. kvartal. i 2009.

De største bidragsytere var blant annet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med en oppgang på 9,9 prosent og metallindustri med en omsetningsøkning på 2,5 prosent. For bygging av skip og oljeplattformer økte omsetningen med 9,7 prosent. Dette var en følge av store leveranser knyttet til ferdigstilte prosjekter.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 1,8 prosent fra november 2008 til november 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 6,5 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2009
Tabell:
http://www.ssb.no/ogibkoms/