Statistisk sentralbyrå SSB

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, november 2009

Pressemelding   •   jan 08, 2010 16:35 CET

Industriomsetningen viser oppgang
Sesongjusterte tall viser for perioden september til og med november 2009 en økning i omsetningen for norsk industri på 1,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Økt omsetning i hjemmemarkedet bidro til dette.

Den største bidragsyteren til oppgangen i den siste tremånedersperioden, med en økning i omsetningen på 7,4 prosent, var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Stor etterspørsel i eksportmarkedet, med oppgang på 11,7 prosent, og en betydelig økning i volumet har bidratt sterkt til veksten for disse næringene. Se Produksjonsindeks for industrien. Maskinindustri samt maskinreparasjon- og installasjon hadde også vekst i omsetningen med henholdsvis 2,0 og 7,0 prosent. Oppgangen er en følge av økt aktivitet i hjemmemarkedet. Det var også vekst innenfor bygging av skip og oljeplattformer, opp 4,0 prosent. Denne økningen kan delvis forklares ved leveranser av ferdigstilte, store prosjekter. Omsetningen i metallindustrien økte ifølge de sesongjusterte tallene med 5,7 prosent.

Næringer som dempet økningen i omsetningen for industrien, var gummivare, plast og mineralsk industri, med en nedgang på 2,9 prosent. Også omsetningen innenfor metallvareindustri og mineralproduktindustri gikk ned med henholdsvis 7,5 og 1,9 prosent.

Vekst i omsetningen fra oktober til november
Omsetningen for industrien gikk opp med 2,9 prosent fra oktober til november 2009, viser sesongjusterte tall. Blant næringene med høyest vekst i omsetning var maskinindustrien med 9,5 prosent. Andre bidragsytere var bygging av skip og oljeplattformer samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med en økning på henholdsvis 4,0 og 4,4 prosent.

I metallindustrien fortsatte økningen, og omsetningen steg med 3,7 prosent. Både vekst i produksjon og priser har påvirket positivt denne næringen, se Produksjonsindeks for industrien. og Produsentprisindeksen

Svakere tall i november 2009 enn november 2008
Ujusterte tall viser at industriens omsetning gikk ned med 2,0 prosent i november 2009 sammenlignet med november 2008. Næringene som viste størst nedgang, var metallindustri, med 17,2 prosent, og data- og elektrisk utstyrsindustri, med 18,0 prosent.

Omsetningen i næringsmiddelindustrien viste en oppgang på 4,0 prosent i forhold til samme periode året før, og dette bidro til å dempe fallet i omsetningen.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen
Norsk industriomsetning gikk ned med 9,5 prosent fra oktober 2008 til oktober 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 16,5 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2009

Tabell: http://www.ssb.no/ogibkoms/