Utlendingsdirektoratet (UDI),

Opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere legges ned

Pressemelding   •   feb 24, 2011 13:21 CET

Utlendingsdirektoratet (UDI) har - i samråd med Justis- og politidepartementet - besluttet at opplæringstilbudet til enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse på Salhus skal avvikles.

Siden mai 2009 er det gitt begrenset oppholdstillatelse til 71 ungdommer som har søkt asyl i Norge. Denne tillatelsen gir dem rett til å bli i Norge frem til fylte 18 år, deretter er det meningen at de skal returnere til sine hjemland.

Det har blitt utviklet et kvalifiseringsopplegg som tilbyr individuelt tilpasset yrkesrelevant opplæring for disse ungdommene. Intensjonen er at dette kan fylle hverdagen med mening og samtidig gi en kompetanse de kan dra nytte av når de returnerer til hjemlandet. Tilbudet, som har vært lokalisert på Salhus, vil nå bli lagt ned.

Avviklingen skal skje gradvis, slik at det nåværende opplæringsopplegget avsluttes sommeren 2011.

Hvorfor avvikle?
Beslutningen om avvikling er tatt på bakgrunn av forskningsstiftelsen FAFOs evaluering av opplegget høsten 2010, samt at prognosen for 2011 viser at det vil bli fattet færre vedtak om begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. 

Liten oppslutning
Det er UDI selv som har bedt FAFO om å evaluere opplegget på Salhus.

- Vi ba om denne rapporten fordi vi kontinuerlig ønsker å evaluere prosjektene våre, slik at vi kan forbedre oss, sier region- og mottaksdirektør Anne Siri Rustad.

Rapporten viser at kun et mindretall av de som bor eller har bodd på Salhus har deltatt fast på undervisningen. Flere av deltakerne har rapportert at opplegget ikke i tilstrekkelig grad møter behovene og forutsetningene deres.

- Vi ser også at opplegget med å samle tilbudet på ett sted har medført uheldige flyttinger. Videre er det ingen av deltakerne som har returnert frivillig til hjemlandet etter tillatelsens utløp, sier Rustad.

Gradvis avvikling

Opplæringsopplegget skal avsluttes gradvis fram mot sommeren 2011 ettersom det i dag er ungdommer som allerede har påbegynt en opplæring.

UDI er i dialog med driftsoperatøren Hero Kompetanse om hvordan anbefalingene fra FAFO kan implementeres for å gi en mer tilpasset opplæring for beboerne på Salhus i løpet av første halvår 2011.

Kvalifiserings- og opplæringsopplegget er nå justert i den grad det var mulig. De som bor på Salhus per i dag vil bli boende der og få tilbud om opplæring fram til slutten av juni. På det tidspunktet vil mange av dem ha fylt 18 år. Siden tilbudet skal avvikles, er det ikke lenger aktuelt å ta inn nye beboere til Salhus. Inntaket blir derfor stoppet med umiddelbar virkning.

Veien videre

Enslige mindreårige asylsøkere med begrenset tillatelse skal fortsatt gis et spesialtilpasset, returrettet kvalifiserings- og opplæringsprogram etter utlendingsforskriften § 8-8. Hva slags form og innhold opplæringen skal ha etter at prosjektet på Salhus er avsluttet, vil bli avklart i løpet av våren 2011.