Statistisk sentralbyrå SSB

Overdragelser av landbrukseiendommer, 2008

Pressemelding   •   des 09, 2009 09:38 CET

Færre landbrukseiendommer overdratt

Nærmere 8 500 landbrukseiendommer skiftet eier i 2008, en nedgang på 3 prosent fra året før. Eieren drev jorda i egen regi på hver sjette eiendom på overdragelsestidspunktet.

Det siste tiåret har rundt 5 prosent av landets 188 000 landbrukseiendommer blitt overdratt årlig. I 2008 skiftet i alt 8 450 landbrukseiendommer eier. En av tre overdragelser var et skifteoppgjør eller tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo. Den neste tredjedelen var omsetninger i fritt salg, mens hver femte overdragelse ble registrert som gave.

Oftest eierskifte i Hedmark og Nordland

I 2008 var omsetningstakten høyest i Hedmark og Nordland, hvor 5,3 prosent av de registrerte landbrukseiendommene ble omsatt, og lavest i Møre og Romsdal, hvor 3,9 prosent av eiendommene fikk ny eier.

Høyest gjennomsnittlig kjøpesum i Vestfold

Som i 2007 var det i Vestfold den gjennomsnittlige kjøpesummen for landbrukseiendommer omsatt i fritt salg var høyest. For bebygde eiendommer der landbruk er oppgitt som formål på skjøtet, var den gjennomsnittlige kjøpesummen 3,7 millioner kroner. Tilsvarende tall for Nordland og Troms var omkring en halv million kroner. For landet som helhet var gjennomsnittlig kjøpesum for denne typen eiendommer 1,6 millioner kroner.

Færre overdragelser

Det ble overdratt 300 færre landbrukseiendommer i løpet av 2008 enn året før. Omkring 2 600 av eiendommene ble omsatt i fritt salg, en nedgang fra 2007 på 5 prosent.

For omsetningene i fritt salg hadde 12 prosent av eiendommene aktiv jordbruksdrift i eierens regi. For alle omsetningene var tilsvarende andel 17 prosent. Disse tallene viser at det var i overkant av 300 landbrukseiendommer med aktiv jordbruksdrift som ble solgt på det frie markedet i 2008.

Én av tre til annet formål enn landbruk

Av landbrukseiendommene som ble overdratt i 2008, gav skjøtet opplysninger om at 65 prosent av dem skulle brukes til landbruk. Resten av de overdratte landbrukseiendommene fordelte seg med 20 prosent til boligformål, 9 prosent til fritidsbruk og 6 prosent til annen bruk. I de tre nordligste fylkene var det oppgitt annet formål enn landbruk for godt over halvparten av overdragelsene. I Vestfold og Telemark var det oppgitt landbruk som formål ved fire av fem overdragelser.

Gjennomsnittlig kjøpesum

Gjennomsnittlig kjøpesum kan for en del grupperinger i tabellene representere relativt få enheter. Det kan være stor variasjon fra ett år til det neste i hva slags eiendommer som omsettes. Gjennomsnittlig kjøpesum viser gjennomsnittet for akkurat de eiendommene som er omsatt det ene året. Utviklingen i gjennomsnittlig kjøpesum over tid kan derfor ikke brukes som en prisindeks.

Omsetning

En omsetning omfatter ikke bare vanlig salg, men også gaveoverføringer, skifteoppgjør, uskiftebevilling, tvangssalg og annet. En omsetning kan omfatte én eller flere grunneiendommer. For eiendommer med flere eiere kan en omsetning også bestå av en del av en eiendom.

Fritt salg

Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.

Gave

Overdragelser registrert som gaver har lav kjøpesum, og er som regel en overdragelse innenfor familien.

Tabeller