Lederne

Partene tok ansvar - unngikk streik i sokkeloppgjøret

Pressemelding   •   jul 02, 2016 03:54 CEST

Lederne og Norsk Olje og gass kom på overtid kl 04.00 natt til lørdag 2. juli til enighet på sokkeloppgjøret. Det ble et resultat som reflekterer situasjonen i næringen.
- Vi har i tråd med tradisjonen i den norske samarbeidsmodellen sammen funnet løsninger og tatt ansvar i en krevende situasjon, sier Ledernes nestleder Liv Spjeld By og Per Helge Ødegård, tillitsvalgt for Lederne i Statoil.

Oppgjøret gir et generelt tillegg på kr. 9100 og skifttillegget øker med kr. 1,50. For flere detaljer, les nedenfor.

Meklingen var svært krevende på grunn av den vanskelige situasjonen i bransjen og på grunn av arbeidsgivers opprinnelige motkrav som ville gitt en reell lønnsnedgang og en svekkelse av arbeidsvilkårene. Det var en forutsetning for Lederne at motkravet fra Norsk Olje og gass ble fjernet for å kunne gå videre, noe som også skjedde etter krevende meklingsrunder.

Det raske bruddet i de opprinnelige forhandlingene mellom Lederne og Norsk Olje og gass den 30. mai kom som en konsekvens av kravene fra arbeidsgiversiden. Det gjorde at organisasjonene gikk inn i meklingen med uvanlig stor avstand mellom partene. Utgangspunktet var imidlertid å finne en løsning som kunne få aksept hos begge parter, noe som lyktes.

Her er resultatet:

Generelt tillegg og etterslep:
Generelt tillegg
Det foretas ihht tariffavtalens pkt. 4A, 2a en økning av satsene i lønnsmatrisen på kr. 9100 gjeldende fra 1. juni 2016 tillagt lønnstabellens linje 2 – dvs. tillegget er inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger.

Etterslep ihht pkt. 4A, 2b:
Ihht pkt. 4A, 2b gis det et tillegg pr. 1. juni 2016 på kr. 3118 tillagt lønnstabellens linje 2, dvs. at tillegget er inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Beløpet er fratrukket kr 309 som er kostnader med å rykke opp renholdsoperatører som tar fagbrev.

Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår pkt. 29/31:
Utløpsdato endres fra 1. juni 2015 til 1. juni 2017.

Ikrafttreden – varighet pkt. 30/32:
Dato endres: Overenskomsten gjelder fra 1. juni 2016 til og med 31. mai 2018.

Forbundsvise midler:
Satsen heves til kr. 600.

Skifttillegg med konferansetid og nattillegg:
Skifttillegget kkes med kr. 1,50 til kr. 88.
Nattillegget økes med kr. 1,50 til kr. 69.

Til protokollen:
Partene vil understreke at frontfagsoppgjøret i 2016 bygger på viktige prinsipper og intensjoner som gir retning for etterfølgende lokale forhandlinger i 2016. De lokale forhandlingene skal gjennomføres i tråd med sokkelavtalens pkt. 4A, 1, tredje kulepunkt.

Lærlinger
I de tilfeller lærlingen stryker til første gangs fag-/svenneprøve og dette ikke kan tilbakeføres til lærlingens eget forhold, anmodes bedriften om å tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av ny fag-/svenneprøve. Ved forlengelse skjer avlønning etter siste halvårssats. Det vises for øvrig til opplæringsloven.

Utvalgsarbeid i tariffperioden 2016-2018
Pkt. 3.3, 3.4, 3.5
Bedriftene på sokkelavtalene har store kostnadsutfordringer. Med fallende oljepris og reduserte investeringer fremstår norsk sokkel som stadig mer kostnadskrevende. Det sterke fallet i oljeprisen har forsterket utfordringen. Kostnadsnivået må reduseres for å sikre sokkelens framtidige konkurransekraft. Dette må gjenspeiles i et gjensidig forpliktende utvalgsarbeid for å styrke norsk sokkels konkurransekraft.

Partene er enige om å sette ned et eller flere utvalg som i tariffperioden 2016-2018 skal vurdere problemstillinger knyttet til avtalens bestemmelser pkt. 3.3, 3.4 og 3.5 (oppholdsperiode, endring av arbeidsplan, arbeidssted og arbeidsperiode). Utvalgsarbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2017. Arbeidsgiverorganisasjonen tar initiativ til oppstartstidspunkt.

Erstatning for tap av helseattest del III tredje avsnitt:
Første år av tariffperioden skal partene gjennomføre en utredning om hvordan innbetalingene skal tilpasses økonomien i ordningen.

Tillitsvalgte:
Det er enighet om at tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Det er videre enighet om at den tillitsvalgte ikke skal tape inntekt ved å påta seg tillitsverv og utføre sine oppgaver som tillitsvalgt. Partene er enige om å drøfte en minimumsstandard innen operatør. Noring og forpleining både når det gjelder tiud til slikt arbeid og sikring mot tap i inntekt. Dette arbeidet skal starte høsten 2016. Partene skal også bli enige om hvordan denne standarden skal forankres.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.