Statistisk sentralbyrå SSB

Pengemengden (M2), desember 2009 Husholdningenes pengemengdevekst ned

Pressemelding   •   feb 01, 2010 16:02 CET

Tolvmånedersveksten i den totale pengemengden (M2) økte fra 2,4 prosent ved utgangen av november til 3,3 prosent fram til utgangen av desember. For husholdningene gikk imidlertid pengemengdeveksten ytterligere ned fra forrige måned.

Den totale pengemengden var i desember 1 528 milliarder kroner, dette er en økning fra 1 501 milliarder kroner ved utgangen av november.

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 818 milliarder kroner ved utgangen av desember, og det utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 3,6 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,0 prosent fram til utgangen av forrige måned. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2var på 6,7 prosent ved utgangen av desember. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Oppgang i pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av desember 511 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 2,3 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 1,6 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 44,0 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2. Til sammenlikning var denne andelen i desember 2007 høyere enn 50 prosent.

Økt pengemengdevekst også for andre finansielle foretak

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 145 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 4,4 prosent fram til utgangen av desember, opp fra -9,3 prosent fram til utgangen av november.

Pengemengden, vekst i prosent
Tabell: http://www.ssb.no/m2/

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 528 milliarder kroner ved utgangen av desember utgjorde bankinnskudd 90,8 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 3,2 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, henholdsvis 0,3 prosent og 5,7 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.