Mattilsynet gammel

Plantehelse - nyhetsarkiv Høringsmøte om framtidig forvaltning av potetcystenematode

Pressemelding   •   jan 21, 2010 09:20 CET

Mattilsynet inviterer til høringsmøte vedrørende framtidig forvaltning av gul og hvit potetcystenematode (PCN)

Tid: 25. januar 2010, kl 12.00-15.00
Sted: Mattilsynets hovedkontor, Adamstuen, Oslo. Auditoriet

Program:

  • Alternative bekjempelsesstrategier for PCN
  • Diskusjon

Dokumenter i saken vil bli utlevert på møtet, og høringsfrist i saken er fredag 29. januar 2010.

Bagrunn for møtet
Det er igangsatt omfattende prøvetaking av PCN i Rogaland, og det er indikasjoner på at man finner PCN på et større antall av brukene. Endelige resultater vil foreligge på et senere tidspunkt, hvor det vil bli klart hvilke arter av PCN det dreier seg om.

Mattilsynet og daværende Landbrukstilsynet har siden 2001 håndtert funn av PCN i henhold til ”Landbrukstilsynets (senere Mattilsynets) forvaltningspraksis ved påvisning av hvit og gul potetcystenematode”. Det har framkommet spørsmål fra næringen og rådgivningsapparatet om dagens strenge regime er fornuftig.

Forvaltningen av PCN varierer i Norden, og EU har vedtatt et nytt bekjempelsesdirektiv som trer i kraft per 1.7.2010. Våre nordiske land vil dermed harmoniseres på dette området.

Arbeidsgrupper
Mattilsynet har hatt en prosjektgruppe som har jobbet med problemstillinger knyttet til PCN, inkl. fortolkning av regelverket. Prosjektgruppen har gjort en grundig jobb og har nylig avlevert en intern rapport med mange gode anbefalinger. Gruppen har også kommet med forslag om å vurdere endret karenstid for arealer med PCN, og at VKM bidrar i en slik vurdering.

Mattilsynet har imidlertid behov for å få belyst ulike bekjempelsesstrategier ut fra en kost/nytte -vurdering og har nedsatt en ad hoc gruppe med følgende mandat:

Gitt en overordnet målsetting at man skal minimere tap som følge av PCN, skal det utarbeides en kost/nyttevurdering for følgende tre alternative strategier/regimer.

1. Dagens regime
2. Modifikasjon av dagens regime, der arealer som legges i karantene begrenses til felt (funnsted/åker)
3. ”EU-regime”

Les mer om PCN og dagens forvaltningspraksis

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Terje Røyneberg, tlf. 900 46 805
Håkon Petter Brække, tlf. 944 09 173