Gudbrandsdal Energi

Pressemelding - Kvam Kraftverk

Pressemelding   •   nov 08, 2013 17:00 CET

Gudbrandsdal Energi har gjennomført en forstudie for å vurdere muligheten for kraftutbygging i Veikleåa i Kvam. Hensikten med forstudien var å få vurdert muligheten for lønnsom kraftproduksjon kombinert med flomforebygging i vassdraget. 

På grunnlag av konklusjonene i forstudien  har selskapet besluttet å ikke videreføre dette arbeidet. 

Det forelå i juli foreløpige beregninger som gav tro på mulighetene for lønnsom kraftproduksjon i Veikleåa med tilstøtende nedbørsfelt.  

I det videre arbeidet i forstudien  har nye beregninger og grundigere analyse av daminvesteringer vist at mulighetene for slik lønnsom produksjon ikke er til stede. 

Hovedutfordringen er knyttet til at variasjonene i tilsig over året nødvendiggjør langt større magasinbehov enn først antatt for en lønnsom, jevn årsbasert produksjon.

Vi har gjennom denne prosessen hatt en svært god og konstruktiv dialog med både grunneiere, kommune og NVE. 

I vurderingene av mulig flomdempingstiltak har vi fått konstruktive og svært viktige bidrag fra NVE, men avgjørende for vår vurdering har vært at prosjektet måtte ha sitt eget positive fundament før evt. offentlige flomdempingsbidrag ble aktualisert direkte for dette prosjektet.  

For evt. ytterligere spørsmål kontakt Bjarne Slapgard på tlf. 90022315.

Vinstra, 08.11.13

Om Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Det skal vi fortsette med. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 8 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 85 000 strømkunder.