Norges Fredsråd

Pressemelding: Lansering av boken “Sikkerhetspolitiske veivalg – skjebnefellesskap med USA og NATO?”

Pressemelding   •   mai 30, 2016 07:36 CEST

Onsdag 1. juni kl. 11:00 lanseres antologien “Sikkerhetspolitiske veivalg - skjebnefellesskap med USA og NATO?” på Fredshuset i Oslo. Boka utgis av Progressivt Forlag, og utfordrer fastgrodde dogmer med alternativer til Norges gjeldende sikkerhetspolitiske strategi. Kun få uker før langtidsplanen for Forsvaret legges frem, og en knapp måned etter beslutningen om at Norge sender spesialsoldater for å trene syriske opprørsgrupper, er boka høyaktuell og et viktig bidrag i debatten om fremtidens forsvars- og sikkerhetspolitikk.

- Illusjonen om Norge som fredsnasjon står for fall, skriver Tuva Grimsgaard (Norges Fredsråd) og Fredrik Heldal (Norges Fredslag). Med boka ønsker bidragsyterne og redaktør Aslak Storaker å bidra til kritisk debatt, samt gi noen alternativer til de rådende sannhetene i den norske utenriks- og sikkerhetspolitikken. I forordet til boka heter det at: ”Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USAs sikkerhetspolitiske strategier, for at USA til gjengjeld skal beskytte oss mot et potensielt angrep fra Russland. Siden 1949 som medlem av NATO, siden 1999 også som deltaker i USA- og NATO-leda militære operasjoner «out of area». Men er det gitt at det å knytte Norges sikkerhet så tett opp til amerikansk politikk alltid tjener norske interesser? Det er på tide med en kritisk diskusjon om hva slags sikkerhetspolitikk som best sikrer norske interesser og gjør Norge til et trygt land å bo i.“

– Vi involverer oss stadig oftere i krig utenfor eget territorium og har, til tross for vår beskjedne størrelse, de siste årene vært en av verdens ti største våpeneksportører. Det er langt fra Oslo-avtaler og fredsforhandlinger til en slik militær satsning, skriver Grimsgaard og Heldal.

– Vi har verken brakt stabilitet til Libya eller Afghanistan, og det burde ha blitt tydelig etter så mange feilslåtte kriger at dette ikke er måten å bekjempe terrorisme, eliminere terrorfare eller bygge varig fred på. Det hjelper ikke om intensjonen er god når intervensjonen virker mot sin hensikt.

Kapitlene i “Sikkerhetspolitiske veivalg” er skrevet av 13 fremstående representanter fra norsk fagbevegelse, fredsbevegelse, det fagmilitære miljøet og det utenrikspolitiske forsknings- og ekspertmiljøet. Bidragsyterne diskuterer sentrale fredspolitiske spørsmål, FNs posisjon i dag, geopolitiske endringer og spenninger av betydning for Norge, forholdet til stormakten Russland, forholdet mellom territorialforsvar og deltakelse i innsatsstyrker ledet av NATO og USA, og de folkerettslige aspektene ved deltakelse i internasjonale militære operasjoner.

På lanseringsmøtet 1. juni kl. 11:00 på Fredshuset, Møllergata 12 i Oslo stiller bidragsyterne Ingeborg Breines, Ingrid Eide, Tuva Grimsgaard og Ola Tellesbø opp i panelet for å diskutere norsk sikkerhetspolitikk, og svare på spørsmål fra salen. 

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.