Norges Fredsråd

Pressemelding: Markering mot Norge i Syria

Pressemelding   •   mai 18, 2016 10:53 CEST

Torsdag 19. mai kl. 18.00 på Eidsvolls Plass i Oslo arrangeres det en markering mot regjeringens beslutning om å sende norske spesialstyrker for å trene syriske opprørsgrupper. Det er Norges Fredsråd som i samarbeid med Norges Fredslag arrangerer markeringen. Den har også fått tilslutning fra et stadig økende antall stemmer fra forsvaret, politiske partier, sivilsamfunnet og kulturlivet.

- Vi skal være varsomme med å blande oss inn i konfliktsituasjoner hvor det er så uoversiktlig hvem som spiller på lag med hvem. I Syria kan dagens støttespillere være morgendagens fiender, og det er neppe noen syriske opprørsgrupper det vil være uproblematisk for Norge å samarbeide med, sier daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda B. Langemyr. - Det er grenser for hvor mange ganger Norge og våre allierte kan ty til de samme militære midlene og samtidig forvente et annet resultat enn vi har hatt i intervensjoner tidligere, sier Langemyr.

- Det folkerettslige grunnlaget for intervensjon er tynt, og beslutningen tas uten et snev av lærdom fra tidligere innblanding i Irak, Afghanistan eller Libya. Norsk innblanding kan like gjerne gjøre situasjonen verre som å bidra til å løse konflikten, avslutter Langemyr.

Det vil bli holdt appeller av daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda B. Langemyr, SV-leder Audun Lysbakken, Rødt-leder Bjørnar Moxnes, MDG-talsmann Rasmus Hansson, leder for Norsk Folkehjelp Sarpsborg og syrisk flyktning, Amer Ayoub, Chro Borhan fra Solidaritet med Kurdistan, og Tor Kristian Birkeland fra Norges Kristne Råd. I tillegg har en rekke profiler fra fagbevegelsen, kirkemiljøer og humanitære miljøer gitt sin støtte til demonstrasjonen.

- Stormaktsspillet om hegemoni i Midtøsten er ikke et spill Norge bør delta i. Det bidrar til å svekke den internasjonale rettsordenen småstaten Norge er avhengig av for sin sikkerhets skyld, sier tidligere forsvarstopp Jacob Børresen.

- Igjen ser vi at Norge har blitt en krigsnasjon. Det er ingen grunn til å trekke Norge enda lenger inn i denne konflikten. Heller bør Norge støtte opp om fredssamtalene i FN-regi og slutte å sende militærmateriell og våpen til land som forsyner jihadister i Syria med våpen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

- Resultatene vi har sett etter bruk av militærmakt i Afghanistan og Libya vitner om at politikerne burde heve terskelen sin for å bruke militærmakt og senke den for å støtte ikkevoldelige protester, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal.

- I en situasjon hvor Norges egen forsvarsevne er under press, må norske politikere begrense antallet internasjonale militære bidrag, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Markeringen avholdes på Eidsvolls plass klokken 18.00 torsdag 19. Mai. Ytterligere spørsmål om markeringen kan rettes til Hedda Langemyr på tlf. 95274822 eller til hedda@norgesfredsrad.no

Fullstendig liste over tilslutta organisasjoner: Norges Fredsråd, Changemaker Norge, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Kristiania, SV - Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, International Peace Bureau, Sosialistisk Ungdom, Press, Refugees Welcome Norway, Norges Kristelige Studentforbund, Vergeforeningen - Følgesvennen, Rødt, Norges Fredslag, Heismontørenes Fagforening, ILM - Islams Lære & Metode, Bestemødre for Fred, Afghanistankomiteen - Norwegian Afghanistan Committee, Stopp NATO, Norges Kristne Råd, EL og IT Forbundet Norge, Fredsbevegelsen på Nesodden, Solidaritet med Kurdistan, Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for PalestinaOslo MDGMiljøpartiet De GrønneUngkurd Norge RiksforbundetOslo SVRødt Oslo

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.