Statistisk sentralbyrå SSB

Priser på elektrisk kraft, 4. kvartal 2009 Lavere strømpriser i 2009

Pressemelding   •   jan 12, 2010 09:27 CET

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene var i midten av 4. kvartal 32,1 øre/KWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 36 prosent lavere enn i samme kvartal i 2008. Foreløpige tall for hele 2009 viser at gjennomsnittsprisen har sunket med 10 prosent sammenlignet med 2008.

Lavere strømpriser i 2009 kan ses i sammenheng med synkende priser på fossile brensler og redusert etterspørsel etter elektrisk kraft. Ifølge månedlig elektrisitetsstatistikk var nettoforbruket av elektrisk kraft i Norge i perioden januar-oktober i 2009 6,6 prosent lavere enn i samme periode i 2008. Nettoforbruket er lavere særlig fordi kraftintensiv industri har redusert forbruket som følge av finanskrisen, som har gitt lavere etterspørsel etter deres produkter.

Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie for husholdninger var i gjennomsnitt 82 øre/kWh i 4. kvartal. For 2009 som helhet var prisen i gjennomsnitt 85,9 øre/kWh, en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde kraftprisen 35,2 øre/kWh, nettleia 24,7 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift 25,9 øre/kWh.

Spotpris billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspot hadde den billigste kontraktstypen i 2009. Der var prisen i gjennomsnitt 33,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For variabel pris (ikke tilknyttet elspot) var prisen 36,8 øre/kWh. Fastpriskontraktene var dyrere, men dette er vanlig når prisene synker. For 1-års fastpriskontrakter var prisen 38 øre/kWh, mens prisen for andre fastpriskontrakter var 40,6 øre/kWh.

Lavere strømpriser for tjenesteyting og industri utenom kraftintensiv

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var i 4. kvartal 33,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 28 prosent lavere enn i 4. kvartal 2008. I 2009 som helhet sank prisen med 2,6 prosent sammenlignet med året før.

Også for industri, unntatt kraftintensiv industri og treforedling, sank prisene i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen i 4. kvartal var 29 øre/kWh. Det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2008. Gjennomsnittsprisen for hele 2009 gikk likevel opp med 3,6 prosent sammenlignet med 2008.

Høyere strømpriser for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri og treforedling var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 21,1 øre/kWh i 4. kvartal. Det er 6,6 prosent høyere enn 4. kvartal 2008. Årsgjennomsnittet økte med 5,9 prosent sammenlignet med 2008. Prisøkningen har sammenheng med at noen av de eldre, gunstigere kraftprisavtalene gikk ut i denne perioden.

Måleperioden

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 4. kvartal var uke 45. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet samsvarer godt med spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Mer informasjon

Se http://www.ssb.no/energi/

Tabeller