Statistisk sentralbyrå SSB

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. januar 2010

Pressemelding   •   feb 11, 2010 10:11 CET

Økte priser på energiprodukter

Prisindeksen for førstegangsomsetning innenlands gikk opp 0,7 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Prisøkningen kommer hovedsakelig fra høyere priser på energiprodukter, og i all hovedsak fra prisoppgang på elektrisitet.

Prisindeksen for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk opp 0,7 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Størst prisøkning var det på brenselsstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm, med 5,9 prosent. Innenfor denne gruppen var det høyere pris på elektrisk strøm som hadde størst innvirkning, med en oppgang på tilnærmet 14 prosent. Også prisene på mineralolje og mineraloljeprodukter bidro sterkt til at totalindeksen økte fra desember 2009 til januar 2010.

Prisen på matvarer økte samlet sett med 0,7 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Her var det prisstigning på grønnsaker og frukt samt høyere kornvarepriser som hadde størst innvirkning.

Oppgangen i PIF ble dempet av reduserte priser på maskiner og transportmidler, fallende priser på ikke-spiselige råvarer, samt en nedgang i prisen på kjemiske produkter. Her falt prisene med henholdsvis 0,8, 2,8 og 1,3 prosent. Innenfor gruppene kjemiske produkter samt maskiner og transportmidler var det prisfall i tilnærmet alle undergruppene.

Tolvmånedersendring: prisoppgang på 3,8 prosent

PIF økte med 3,8 prosent fra januar 2009 til januar 2010. Størst innvirkning på prisoppgangen siste tolv måneder kom fra brenselsstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm, som gikk opp 21,1 prosent i perioden. Her var det prisen på mineralolje og mineraloljeprodukter som hadde størst påvirkning.

Prisene på matvarer økte med 3,6 prosent, fra januar 2009 til januar 2010, der det var prisoppgang innenfor alle undergruppene med unntak av dyrefôr. Andre bidrag til prisoppgangen fra januar i fjor til januar i år kom fra ikke spiselige råvarer, som økte med 5,6 prosent, mens prisnedgangen på 3,9 prosent på maskiner og transportmidler bidro sterkt til å dempe oppgangen i tolvmånedersraten.

Oppdaterte vekter i indeksen

PIF beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen på best mulig vis skal gjenspeile næringsstrukturen i Norge på ethvert tidspunkt oppdateres vektene ved overgangen til et nytt år. De nye vektene får altså effekt fra og med indeksen for januar. Sammenlignet med 2009 har matvarer og levende dyr fått mer å si i 2010, på bekostning av råvarer, brenselsstoffer og metaller. Alle endringene skyldes en kombinasjon, i ulik grad, av endrede volumer og priser. Se tabell under lenkene "Vekter" eller "Flere tall i statistikkbanken" i venstre marg for flere detaljer.

Ny elektrisitetsprismåling

Fra januar 2010 benyttes en ny metode for å måle elektrisitetspriser i prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF). Formålet med den nye metoden er å forbedre målingen av prisutviklingen på ulike typer kraftkontrakter. Den nye metoden innebærer derfor inndeling i flere representative produkter og et utvidet datagrunnlag sammenlignet med gammel metode. I den nye prismålingen benyttes data fra kraftprisstatistikken og konsumprisindeksen i SSB samt Nordpool. Med den nye metoden vil prisindeksen for elektrisk strøm trolig i mindre grad enn tidligere følge utviklingen i spotprisen.

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 2000=100
Tabell: http://www.ssb.no/pif/