Noreco

Produksjon fjerde kvartal 2009

Pressemelding   •   jan 11, 2010 14:55 CET

 

Stavanger 11. januar 2009 Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),
Norecos produksjon i fjerde kvartal 2009 var 5 775 fat oljeekvivalenter per dag.


Produksjon fjerde kvartal 2009
Norecos produksjon i fjerde kvartal 2009 var 5 775 fat oljeekvivalenter (foe)
per dag. Oppnådd oljepris for kvartalet var 70,50 dollar per foe,  justert for
Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til
justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser. Produksjonen i desember
2009 var 4 525 foe per dag. For året 2009 ble produksjonen 10 125 foe per dag,
med en oppnådd gjennomsnittspris på 61 dollar per foe.

Som tidligere meldt har feltene i Siri-området i Danmark vært nedstengt gjennom
hele fjerde kvartal. Noreco forventer at produksjonen gjenopptas i løpet av
januar 2010. Utbyggingen av Nini Øst-feltet, som vil bli produsert via
Siri-plattformen, er nå fullført, og produksjonen ventes å starte i løpet av
kort tid etter at Siri har kommet i gang.

Brage-feltet produserte 22 800 foe per dag i desember, ned 37% fra november
grunnet en 9-dagers ikke-planlagt produksjonsstans for reparasjoner på
plattformen. Feltet var tilbake i full produksjon før utgangen av desember.
Boringen av den neste produksjonsbrønnen på Brage har vært vellykket, og denne
brønnen ventes å bli satt i produksjon i første kvartal 2010.

Syd Arne-feltet hadde stabil produksjon i desember på i snitt 21 700 foe per dag
brutto.

Lulita-feltet er for tiden nedstengt i påvente av reparasjoner på
Harald-plattformen. Produksjonen ventes gjenopptatt i første kvartal 2010.

Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige
allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Øvrige forhold relatert til fjerde kvartal 2009
Noreco hentet inn netto 1 216 millioner kroner i ny egenkapital i løpet av
kvartalet ved utstedelse av 85 164 829 nye aksjer. Totalt antall utestående
aksjer etter dette er 242 433 766.

Selskapet gjennomførte tilbakekjøp av obligasjonslånene NOR01 og NOR02 i fjerde
kvartal. Pålydende beløp var 2 240 millioner kroner, og tibakekjøpene ble gjort
til 103% av pari i henhold til gjeldende låneavtaler. Regnskapsmessig verdi av
lånene ved utgangen av tredje kvartal var 2 202 millioner kroner, og
transaksjonene vil dermed belaste selskapets resultatregnskap for fjerde kvartal
med en finanskostnad på 105 millioner kroner i tillegg til løpende
rentekostnader.

Gjennom utstedelse av to nye obligasjonslån hentet selskapet inn totalt to
milliarder kroner i ny lånekapital. Kostnadene knyttet til utstedelsen kom på
36 millioner kroner, som vil bli perioidisert over lånenes løpetid.

Som annonsert 27. november 2009 mottar Noreco totalt 20,9 millioner dollar i
erstatning i forbindelse med en forsikringssak om skader på en rørledning på
Nini-feltet i 2007. Erstatningen gjelder hovedsakelig  påløpte
reparasjonskostnader som ble aktivert som anleggsmidler i Norecos regnskap, og
som nå vil bli reversert.

Noreco forventer å inntektsføre omlag 18 millioner dollar i fjerde kvartal i
tilknytning til forventet forsikringsoppgjør for tap av produksjonsfortjeneste
grunnet produksjonsstansen på feltene i Siri-området. Disse inntektene vil ikke
medføre avskrivninger etter produksjonsenhetsmetoden. Kostnader knyttet til
forberedelser for gjenopptagelse av produksjonen blir aktivert som anleggsmidler
i påvente av forsikringsoppgjør.

Selskapet tar forbehold om at alle vurderinger om regnskapsmessige forhold
knyttet til fjerde kvartal er foreløpige og kan bli justert eller endret.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1372005]

Source: Millistream / Hug