Statistisk sentralbyrå SSB

Produksjonsindeks for industrien, desember 2009 Svakt år for norsk industri

Pressemelding   •   feb 08, 2010 09:44 CET

Industriproduksjonen gikk ned med 6,2 prosent fra 2008 til 2009, viser virkedagskorrigerte tall.

I 2009 ble norsk industri hardt rammet av en markert svikt i etterspørselen hjemme og ute på grunn av finanskrisen. Ifølge tall for utenrikshandel falt norsk eksport kraftig i 2009 sammenlignet med året før. Fra høsten 2009 har norsk industriproduksjon økt noe igjen. Fra 3. til 4. kvartal gikk industriproduksjonen opp med 0,6 prosent, etter en vekst på 1,4 prosent fra 2. til 3. kvartal 2009. I 4. kvartal var kapasitetsutnyttingen i norsk industri på et historisk lavt nivå (se konjunkturbarometeret). Utviklingen i 2009 rommer imidlertid store bransjevise forskjeller.

Kraftig fall i metallindustrien

Produksjonen i metallindustrien gikk ned med 20,8 prosent i 2009 sammenlignet med 2008. Sesongjusterte tall viser at bunnen for næringen ble nådd i mai. Fra 3. til 4. kvartal 2009 steg produksjonen med 6,2 prosent, etter å ha steget med 4,9 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Ordrereserver har holdt produksjonen oppe

Bygging av skip og oljeplattformer, maskinindustrien og maskinreparasjon og -installasjon hadde en økning i produksjonen fra 2008 til 2009. Dette henger sammen med høye ordrereserver, særlig knyttet til leveranser til norsk olje- og gassvirksomhet. I løpet av 2009 har ordrereservene og ordreinngangen falt kraftig, særlig i maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer (se ordrestatistikk). Sesongjusterte tall viser også at produksjonen i bygging av skip og oljeplattformer falt med 2,2 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009. Maskinindustrien hadde en nedgang på 0,5 prosent i samme tidsrom.

Flat utvikling i næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustrien har hatt en vekst på 1,5 prosent i 2009 sammenlignet med 2008. Dette henger blant annet sammen med en sterk vekst i eksport av fisk og fiskeprodukter i perioden. Produksjonen var omtrent uendret fra 3. til 4. kvartal 2009.

Nedgang fra november til desember 2009

Norsk industriproduksjon gikk ned med 0,5 prosent fra november til desember 2009, viser sesongjusterte tall. Verkstedsindustrien, trelast- og trevareindustrien og papir- og papirvareindustrien bidro til fallet. Produksjonen i kjemiske råvarer økte med 2,9 prosent i perioden.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Virkedagskorrigerte tall viser at Norsk industriproduksjon gikk ned med 3,3 prosent fra november 2008 til november 2009. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 7,0 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Desember 2009. Prosentvis endring
Tabell: http://www.ssb.no/pii/