Statistisk sentralbyrå SSB

Produsentprisindeksen, per 15. desember 2009 Prisoppgang for elektrisitet og metaller

Pressemelding   •   jan 12, 2010 09:27 CET

Produsentprisindeksen for olje- og gassutvinning, industri og bergverksdrift samt kraftforsyning gikk ned med 0,4 prosent fra november til desember 2009. Hovedgrunnen var lavere priser innenfor olje og relaterte produkter. Nedgangen ble imidlertid moderert av økte priser på blant annet elektrisitet og metaller.


Produsentprisindeksen for olje- og gassutvinning, industri og bergverksdrift samt kraftforsyning gikk ned med 0,4 prosent fra november til desember 2009. Nedgangen ble hovedsakelig drevet av et prisfall på 1,1 prosent innenfor olje- og gassutvinning, men ble moderert av en økning på 8,9 i prisen på elektrisitet.


Økte priser i metallindustrien


Flere deler av industrien opplevde økte priser fra november til desember. Innenfor metallindustrien gikk prisene opp med 1,6 prosent. Det sterkeste bidraget til denne oppgangen kom fra prisene for ikke-jernholdige metaller, som steg 1,8 prosent. Prisene på næringsmidler hadde en oppgang på 0,4 prosent, noe som i stor grad skyldtes økte priser på blant annet kjøtt og kjøttvarer, bakeri- og pastavarer. Også prisene for papir og papirvarer og for kjemiske råvarer gikk opp - henholdsvis 1,7 og 1 prosent fra november til desember 2009.


Samlet sett viser prisene innenfor industri og bergverksdrift likevel en svak nedgang fra november til desember 2009. Hovedgrunnen til dette var en prisnedgang på 1,7 prosent innenfor petroleums- og kullvareindustri, som motvirker prisoppgangen i de ovennevnte kategoriene.


Årsvekst: Lavere energipriser


Produsentprisindeksen for olje- og gassutvinning, industri og bergverksdrift samt kraftforsyning gikk ned med 0,71 prosent fra 2008 til 2009 (les mer om årsvekst).


Prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass sank 0,5 prosent fra 2008 til 2009, mens elektrisitetsprisene sank 17,2 prosent i samme periode. For industri og bergverksdrift var årsveksten 0,11 prosent, noe som er klart lavere enn det industrien hadde de foregående årene. Innenfor industrien hadde petroleums- og kullvareindustri samt metallindustrien størst prisnedgang fra 2008 til 2009, med henholdsvis 15,8 og 10,2 prosent.


Prisene starter å stige igjen


Et hovedtrekk for 2009 er at prisene igjen begynner å stige, etter en kraftig nedgang som startet i 2008. For petroleums- og kullvareindustri, olje- og gassutvinning, og metallindustrien snudde prisutviklingen tidligere enn den gjorde for elektrisitetspriser og kjemiske råvarer.


Prisen på råolje var rekordhøy i juli 2008 og falt med over 52 prosent fra august til desember samme år som resultat av uro i verdensøkonomien. I 2. kvartal 2009 begynte prisene innenfor olje- og gassutvinning å ta seg opp igjen og steg med over 26,5 prosent fra april til juni 2009. Andre halvår 2009 var preget av mer volatile priser for denne gruppen, uten en klar trend.


Petroleums- og kullvareindustri fulgte stort sett utviklingen i oljeprisen. Prisene innenfor petroleums- og kullvareindustrien begynte å gå opp allerede på starten av året. Hovedgrunnen til denne oppgangen var økte priser på blyfri bensin, som gikk opp av på grunn av styrket dollar.


Stort fall for metallindustrien i fjor


Metallindustrien er blant industriene som har hatt størst prisnedgang som en mulig følge av nedgangen i verdensøkonomien. Fra januar 2009 til april 2009 sank metallprisene 9,4 prosent. Dette var en fortsettelse av det kraftige prisfallet som startet i 2008. En viktig forklaring er etterspørselsfall fra for eksempel bygg og anlegg samt bilindustrien. I april 2009 snudde imidlertid prisutviklingen, og fra april til desember steg metallprisene med over 16 prosent. På tross av den stigende trenden i prisene, som startet i andre kvartal 2009, var prisnivået i 2009 samlet lavere enn i 2008.


Nedgang for kjemiske råvarer på årsbasis


Kjemiske råvarer hadde en nedgang i prisene på 0,1 prosent fra 2008 til 2009. Prisene for denne gruppen falt noe tilbake i 2009 etter å ha økt mye året før - årsvekst på over 12 prosent fra 2007 til 2008. Fra januar til august 2009 falt prisene med 6 prosent som resultat av lavere etterspørsel etter blant annet fullgjødsel samt lavere produksjonskostnader i form av lavere gass- og oljepriser i 2009. Prisnedgangen innenfor kjemiske råvarer var særlig stor på hjemmemarkedet. I september begynte prisen å ta seg opp igjen på grunn av høyere etterspørsel internasjonalt, men flatet igjen noe ut mot slutten av året.


Prisfall på elektrisitet i 2009


Elektrisitetsprisene sank 17,2 prosent fra 2008 til 2009. Dette kraftige fallet må sees i sammenheng med at prisene på elektrisitet var høye i 2008. Fra januar til september 2009 falt elektrisitetsprisene med 35,7 prosent, men steg igjen med 34,9 prosent fra september til desember. En medvirkende årsak til prisfallet i første halvdel av 2009 var mindre etterspørsel på grunn av lavere aktivitet i økonomien.


Oppgang mot slutten av året for trelast og trevarer


Prisene på trelast og trevarer gikk ned 0,5 prosent fra 2008 til 2009. Det var hovedsakelig prisene på hjemmemarkedet som påvirket utviklingen. Trelast og trevarer hadde liten endring fra starten av 2009 frem til sommeren. Prisoppgangen på trelast og trevarer på 2,4 prosent fra sommeren 2009 kan forklares av at lagrene var små da etterspørselen begynte å ta seg opp igjen. På slutten av fjoråret økte prisene innenfor trelast og trevareindustri til omtrent samme nivå som de var i første halvåret 2008, da prisene var på sitt høyeste registrerte nivå på flere år.


Utviklingen i indeksen for papir og papirvareindustri var i stor grad påvirket av prisene på eksportmarkedet. Prisene innenfor papir og papirvareindustri svekket seg med over 10 prosent i 2009 grunnet lavere avis- og magasinpapirpriser. I andre halvdel av 2008 hadde papirprisene en kraftig oppgang, hvor prisene økte med over 17 prosent fra juli 2008 til januar 2009. Denne store prisoppgangen kom som et resultat av betydelige nedleggelser av kapasitet og redusert produksjon innenfor papirindustri. Avtakende etterspørsel kombinert med høye lagernivåer førte likevel til nedgang i prisene i 2009. Årsveksten for priser innenfor papir og papirvarer skiller seg noe ut fra mye av øvrig industri ved at den fra 2008 til 2009 var langt høyere enn den har vært de siste årene - hele 8,7 prosent fra 2008 til 2009. Den høye årsveksten kan forklares av en kraftig prisstigning i siste del av 2008. Dette gjorde at prisnivået, til tross for at prisene falt i 2009, samlet sett var høyere i 2009 enn året før.


Produsentprisindeks. 2000=100

Tabell: http://www.ssb.no/ppi/