Statistisk sentralbyrå SSB

Produsentprisindeksen, per 15. januar 2010

Pressemelding   •   feb 11, 2010 10:23 CET

Prisoppgang på energivarer og metaller

Produsentprisindeksen steg samlet sett med 3,9 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Hovedårsaken til oppgangen var økning i priser på naturgass, olje og metaller på eksportmarkedet.

Prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass gikk opp med 7,6 prosent i januar. Det er hovedsakelig gassprisene som sto for denne oppgangen. Den kalde vinteren i Europa og dermed høy etterspørsel etter gass har bidratt til å drive gassprisene opp.

Gjennomsnittsprisen på olje (Brent Blend i NOK) gikk opp 1,4 prosent fra desember til januar, mens prisene på ikke-jernholdige metaller økte med 2,7 prosent i samme periode. Det var særlig nikkel og kopper som hadde en stor prisøkning i januar. Prisen på råolje og ikke-jernholdige metaller svingte mye i januar og var i stor grad påvirket av det økonomiske nyhetsbildet fra Asia. Blant annet har positive eksporttall fra Kina bidratt til en oppgang i prisene, mens kinesiske myndigheters tiltak for å hindre oppbygging av en gjeldsboble bidro til at prisene sank.

Liten oppgang i industrien på 0,4 prosent

Samlet sett gikk prisene innenfor industri noe opp i januar, og det var i hovedsak prisvekst på eksportmarkedet som sto for denne prisoppgangen. Økte priser innenfor metallindustri var en av årsakene til prisøkning i industrien. I tillegg gikk prisene innenfor petroleums- og kullvareindustrien opp med 3,4 prosent i januar. Denne prisoppgangen skyldtes stort sett høyere bensinpriser. Prisene innenfor data- og elektrisk utstyrsindustri gikk opp 0,3 prosent, og det var særlig eksportprisene på elektrisk utstyr som økte mye forrige måned.

Prisene innenfor industri for kjemiske råvarer og metallvarer har bidratt til å dempe prisoppgangen i industrien samlet sett med et prisfall på henholdsvis 5,7 og 0,5 prosent i januar.

Økte priser siste tolv måneder

Produsentprisindeksen gikk totalt opp med 13,8 prosent fra januar i fjor til januar i år. Tre viktige bidrag til denne prisoppgangen kom fra høyere priser innenfor olje- og gassutvinning, petroleums- og kullvareindustri, samt ikke-jernholdige metaller. Prisoppgangen for disse tre gruppene var henholdsvis 22,9, 32,2 og 15,8 prosent. Denne prisoppgangen må ses på bakgrunn av kraftig prisfall mot slutten av 2008.

Oppdaterte vekter i indeksen

PPI beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen på best mulig vis skal gjenspeile næringsstrukturen i Norge på ethvert tidspunkt oppdateres vektene ved overgangen til et nytt år. De nye vektene får altså effekt fra og med indeksen for januar. Sammenlignet med 2009 har industrinæringene fått mer å si i 2010, på bekostning av olje- og gassutvinning. Næringene som produserer metallvarer, maskiner og data- og elektrisk utstyr har fått større betydning for indeksen, mens metallindustrien og petroleums- og kullvareindustriens vekt har gått noe ned. Alle endringene skyldes en kombinasjon, i ulik grad, av endrede produksjonsvolumer og priser.

Se tabell under lenkene "Vekter" eller "Flere tall i statistikkbanken" i venstre marg for flere detaljer.

Ny elektrisitetsprismåling

Fra januar 2010 benyttes en ny metode for å måle elektrisitetspriser i produsentprisindeksen (PPI) og vareprisindeksen for industrinæringene (VPPI). Formålet med den nye metoden er å forbedre målingen av prisutvikling på ulike typer kraftkontrakter. Den nye metoden innebærer derfor inndeling i flere representative produkter og et utvidet datagrunnlag sammenlignet med gammel metode. I den nye prismålingen benyttes data fra kraftprisstatistikken og konsumprisindeksen i SSB samt Nordpool. Med den nye metoden vil prisindeksen for kraftforsyning trolig i mindre grad enn tidligere følge utviklingen i spotprisen.

Produsentprisindeks. 2000=100
Tabell: http://www.ssb.no/ppi/