Universitetet i Bergen

Prognostiske faktorer ved nyrekreft

Pressemelding   •   sep 23, 2010 09:41 CEST

Dragomir Zubac disputerer fredag 24. september for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Prognostic factors for renal cell carcinoma. A retrospective population based study focusing on the clear cell type.”

Avhandlingen er basert på en studie med lang oppfølgningstid av 196 pasienter som fikk kirurgisk fjernet et nyre med nyrekreft.

Forekomsten av nyrecellekreft er nesten dobbelt så høy for menn som for kvinner. I Norge diagnostiseres ca 600 tilfeller årlig. Det har vært en jevn økning av antallet nye tilfeller i de siste 40 årene, med nær dobling i siden 1960-tallet. Dette skyldes sannsynligvis forbedret diagnostikk, aldrende befolkning samt reelt øket risiko. Økt bruk av bildeundersøkelser har ført til at flere tilfeller av nyrekreft blir oppdaget tilfeldig. I de seneste tiårene har det skjedd dramatiske forandringer i kirurgisk og medikamentell behandling av nyrekreft.

Identifisering og kartlegging av ulike egenskaper ved svulstvevet er av stor betydning for overlevelse, behandling og oppfølgning av pasienten.

Doktorsgradarbeidet har bidratt til å identifisere forskjellige histologiske og molekylære karakteristika i svulstvevet og utrede i hvilken grad disse sammen med kliniske forhold har betydning for behandling og overlevelse. Det ble særlig lagt vekt på å utrede den vanligst forekommende, aggressive og uforutsigbare formen for nyrekreft.

Studien har vist at graderingen som i dag benyttes ved nyrekreft bør endres. Det ble også funnet at flere nye markører så som nekrose i svulstvevet og innvekst av tumorvev i små kar, har stor betydning for pasientens leveutsikter. I tillegg ble det påvist at et protein knyttet til karnydannelsen i svulstvevet er av selvstendig betydning for overlevelse og kan vise seg å bli av betydning for ny medikamentell behandling av nyrecellekreft.

Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Gades institutt, seksjon for patologi.

Personalia:
Dragomir P. Zubac, er født i 1955 i Sarajevo, Jugoslavia. Han er utdannet lege (1980 Jugoslavia), spesialist i kirurgi (1996, Sverige), urologi (2003, Norge), og allmennmedisin (2009, Norge). Har arbeidet med nyrekreft siden 1993. Han har arbeidet ved kirurgisk avdeling, urologisk seksjon Haukeland Universitets sykehus fra 1999-2007. Arbeider i Spesialistpraksis Laksevåg, Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.09.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Nefronsparende kirurgi – når, hvordan og oppfølgning etterpå"
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2010, kl. 09:15, Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Dragomir Zubac, tlf. 45 47 54 43, epost: zubac.dragomir2423@gmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.