Klima- og forurensningsdirektoratet

Pronova BioPharma AS, Sandefjord

Pressemelding   •   okt 29, 2010 09:39 CEST

29.10.10 Kunngjøring i Sandefjords Blad og Norsk lysingsblad om at Pronova BioPharma AS søker om endrede utslippsgrenser til vann fra sitt anlegg i Sandefjord.

Kunngjøring

Pronova BioPharma AS søker om endrede utslippsgrenser til vann.

Pronova BioPharma AS har i dag en tidsbegrenset tillatelse til utslipp av organisk stoff (KOF) og nitrogen, som er gyldig ut året 2010. Tillatelsen er gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet 22.02.2010. Fra 1. januar 2011 skal bedriften i henhold til dagens tillatelse redusere sine utslipp av KOF med 70 prosent som døgnmiddel, og 80 prosent som årsmiddel. For nitrogen er de tilsvarende tallene 55 prosent reduksjon i utslippet som døgnmiddel, og cirka 70 prosent reduksjon i utslippet som årsmiddel.

Pronova BioPharma har de siste årene arbeidet med optimalisering av det biologiske renseanlegget sitt. Med bakgrunn i erfaring fra drift av anlegget mener bedriften at de permanente utslippsgrensene, som er satt fra 1. januar 2011, vil være svært vanskelige å nå. Bedriften søker derfor om at nye permanente utslippsgrenser for KOF reduseres med drøyt 50 prosent i forhold til dagens nivå som døgnmiddel, og 64 prosent reduksjon i forhold til dagens nivå som årsmiddel. For nitrogen søker bedriften om nye utslippsgrenser tilsvarende en reduksjon fra dagens nivå på henholdsvis 44 prosent som døgnmiddel og 67 prosent som årsmiddel.

I tillegg søker bedriften om utslipp av suspendert stoff, og fosfor, som ikke har vært regulert i tillatelsen tidligere. Resipientundersøkelse gjennomført av NIVA høsten 2009 konkluderte med at oksygenforholdene i fjorden var gode, og at Pronova BioPharma sine utslipp i liten grad påvirker oksygenforholdene i vannmassene ved utslippspunktet.

Ber om elektronisk tilbakemelding innen 19. november

Klif ber om at skjema for elektronisk tilbakemelding nedenfor benyttes for å gi eventuelle kommentarer - innen 19. november 2010.

Søknaden fra bedriften og NIVA-undersøkelsen legges også ut til offentlig innsyn ved Sandefjord kommune, rådhuset/teknisk etat.