Statistisk sentralbyrå SSB

Rapport 2010/02 Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

Pressemelding   •   feb 01, 2010 10:01 CET

Flyktninger i Norge har lavere andel sysselsatte enn innvandrergruppen og befolkningen som helhet. Disse sysselsettingsandelene varierer imidlertid mye, avhengig av hvor flyktningene kommer fra og hvor lenge de har bodd i Norge.

 

I denne rapporten beskrives situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge pr. 4. kvartal 2008. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen.


Lavere sysselsettingsnivå, men store variasjoner innad

Andelen sysselsatte blant flyktninger var på 54,7 prosent i 4. kvartal 2008. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 71,6 prosent og i innvandrergruppen totalt 64,2 prosent. Flyktninger fra Chile hadde høyest sysselsetting, med 74,6 prosent, og lå dermed over nivået i hele befolkningen. Dernest kom de fra Sri Lanka og Kroatia, begge grupper med en andel på litt over 70 prosent. Lavest andel sysselsatte hadde flyktninger fra Somalia, med 36 prosent, og de fra Irak, med 47,5 prosent. Ulik botid i Norge er noe av bakgrunnen for disse store forskjellene i sysselsetting blant flyktninger.

 

Økningen i sysselsettingen fra 4. kvartal 2007 til samme kvartal i 2008 var på litt under 1 prosentpoeng, både blant flyktninger og for innvandrere totalt. Dette var langt svakere enn økningen perioden før. I hele befolkningen var sysselsettingen uendret.


Kjønnsforskjeller

Blant flyktninger var andelen sysselsatte blant menn 59,2 prosent og blant kvinner 49 prosent i 4. kvartal 2008. I hele befolkningen var disse tallene respektive 74,5 og 68,5 prosent. Forskjellen i menns favør var særlig stor i flyktninggruppene fra Afghanistan, Irak og Somalia. På den annen side finner vi også flyktninggrupper som er mer likestilte enn befolkningen totalt hva sysselsetting angår. Dette gjelder blant annet de fra Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Iran, Etiopia, Vietnam og Chile.

Les publikasjonen
Serie: Rapporter (RAPP 2010/02)

ISBN 978-82-537-7755-9 Trykt versjon
ISBN 978-82-537-7756-6 Elektronisk versjon
ISSN 0806-2056

Emnegruppe: 06 Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn

Pris kr 155,00 (inkl. mva.)
30 sider