Statistisk sentralbyrå SSB

Rapport 2010/03Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper. 2009

Pressemelding   •   feb 01, 2010 16:01 CET

Andelen personer i Norge med lavinntekt har de ti siste årene økt noe eller holdt seg stabil, avhengig av hvilken definisjon som benyttes. Enkelte grupper av befolkningen er fortsatt klart overrepresentert i lavinntektsstatistikken.

Inntekts- og levekårsutviklingen har vært meget god for de fleste innbyggerne i Norge de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller utenfor denne utviklingen, og som tradisjonelt sett har vært overrepresentert nederst i inntektsfordelingen. Dette gjelder for eksempel sosialhjelpsmottakere, enslige forsørgere, personer med flyktningbakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere.

Rapporten inngår i et årlig opplegg for sosial rapportering på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.


Avhengig av definisjon

Andelen personer med lavinntekt påvirkes i stor grad av hvordan en definerer lavinntekt. Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde om lag 4 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2007 når personer i studenthusholdninger er utelatt. Det tilsvarende anslaget basert på EUs definisjon ligger imidlertid på 10 prosent. Andelen personer med relativ lavinntekt har økt noe de siste ti årene i følge OECDs definisjon, mens andelen i henhold til EUs definisjon viser stor grad av stabilitet.


Størst forskjeller i Oslo

Oslo skiller seg ut fra resten av landet ved å ha mye større forskjeller enn noen av de andre fylkene. Mens inntektsforskjellen mellom femdelen av befolkningen med høyest inntekt og femdelen med lavest inntekt er 3,4 for hele landet, er tilsvarende forholdstall hele 5,4 i hovedstaden.

Les publikasjonen

Se også:
Temasiden for inntekt
Den nyeste statistikken


Serie: Rapporter (RAPP 2010/03)

ISBN 978-82-537-7757-3 Trykt versjon
ISBN 978-82-537-7758-0 Elektronisk versjon
ISSN 0806-2056

Emnegruppe: 05.01 Inntekt, formue, skatt

165 sider

Mer informasjon: Anette Walstad Enes, Seksjon for inntekt og lønn, tlf. 62 88 52 63.

Publikasjonen kan bestilles fra: Salg- og abonnementservice