Blom ASA

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2009

Pressemelding   •   feb 26, 2010 09:54 CET

Svakere omsetning og resultat grunnet vesentlige korreksjoner i regnskapet i Spania


Ved sluttføringen av revisjonen av konsernets virksomhet i Spania, ble det avdekket
regnskapsmessige uregelmessigheter som har påvirket selskapets inntektsføring i 2008 og 2009. Dette har i etterkant ført til ytterligere korreksjoner ved verdsettelsen av flere av det spanske selskapets balanseposter hvilket har resultert i vesentlige korreksjoner både i kvartalsregnskapet og i årsregnskapet.

Selskapet har i 4. kvartal en omsetning på NOK 159 millioner mot NOK 219 millioner samme kvartal 2008. EBITDA for kvartalet er NOK 23 millioner mot NOK 33 millioner i 4. kvartal 2008. Dette tilsvarer en EBITDA margin på 14,4 % i 4. kvartal 2009 mot 14,9 % i 4 kvartal 2008. Driftsresultatet for kvartalet utgjorde NOK - 59 millioner mot NOK 8 millioner i 4. kvartal 2008. Dette inkluderer NOK 44 millioner i nedskriving av goodwill i Spania samt NOK 6 millioner  i avsetning for fremtidig tap av immaterielle eiendeler i Spania.

For de respektive segmentene var driftsinntektene i 4 kvartal NOK 123 millioner for Geo Engineering og NOK 37 millioner for Information Services. Sammenlignbare tall for 4. kvartal 2008 var NOK 170 millioner for Geo Engineering og NOK 49 millioner for Information Services.

For 2009 leverer selskapet en omsetning på NOK 737 millioner mot NOK 867 millioner i 2008. EBITDA for 2009 ble NOK 92 millioner mot NOK 155 millioner i 2008. Dette tilsvarer en EBITDA margin på 12,5 % i 2009 mot 17,9 % i 2008.

For de respektive segmentene var driftsinntektene i 2009 NOK 618 millioner for Geo Engineering og NOK 119 millioner for Information Services. Sammenlignbare tall for 2008 var NOK 656 millioner for Geo Engineering og NOK 211 millioner for Information Services.

Korreksjonene gjennomført i konsernregnskapet knyttet til Spania på EBITDA nivå for regnskapsåret 2008 er NOK 41 millioner og for regnskapsåret 2009 NOK 29 millioner. Styret i Blom ASA har nedsatt en granskningsgruppe i Spania som ledes av PWCs Forensic Services i Madrid. Administrerende direktør for det spanske datterselskapet har fratrådt sin stilling med
umiddelbar virkning.

Blom har i det kortsiktige perspektiv hatt markedsmessige utfordringer som har medført lavere
omsetning og margin enn budsjettert for året 2009. Dette kan også prege første kvartal 2010, men det forventes ikke at dette vil påvirke den langsiktige verdiskapningen som finner sted innenfor selskapets operative virksomhet.

Blom har ferdig utviklet sin nye online distribusjonskanal BlomURBEX, som gjør oss i stand
til å gi kunder umiddelbar tilgang til selskapets databaser. Selskapet tror dette vil danne grunnlag
for god inntjening over tid gjennom lisensbaserte inntektsstrømmer.

Blom har inngått strategisk viktige samarbeidsavtaler som vil styrke selskapet som leverandør av tjenester til store internasjonale selskaper og i de respektive lokale markeder. Blom vil få tilført kompetanse gjennom slike samarbeide, samtidig som det vil gi oss økt markedstilgang. Blom vil fortsette arbeidet med å utvikle inngåtte avtaler samt søke å etablere nye.

For nærmere informasjon kontakt CEO Dirk Blaauw tlf.
22 13 19 20 eller
CFO Lars Bakklund tlf. 22 13 19 34.

Source: Millistream