Nordic Health ASA

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2009

Pressemelding   •   feb 26, 2010 09:58 CET

Totale inntekter for konsernet endte på 44,9 mkr i fjerde kvartal 2009, mot 45,3 mkr i samme periode i fjor. De totale inntektene for 2009 endte på 171 mkr mot 171,1 i 2008.

Driftsresultatet i fjerde kvartal 2009 endte på 1,6 mkr mot 4,3 mkr samme periode i fjor. EBITDA for fjerde kvartal 2009 endte på 3 mkr mot 5,9 mkr i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak en høyere satsing på kunderekruttering i kvartalet. Konsernet hadde i fjerde kvartal i år en økning i kundemassen på 8.000 kunder, tilsvarende 10 % vekst, mot en reduksjon i samme periode i fjor på 8.000 kunder. Dette er førte gang i 2009 hvor konsernet kan vise til både positiv EBITDA og kundevekst i samme kvartal. Forholdet mellom EBITDA og netto kundeendring i kvartalet har
for konsernet aldri vært bedre. Driftsresultatet for året endte på 3,3 mkr mot 10,4 mkr i 2008. EBITDA endte på 8,4 mkr mot 16,1 mkr i 2008. Resultatnedgangen skyldes høyere varekost, blant annet som en følge av ukurans og vraking første halvår i år, samt høyere personalkostnader som følge av styrket organisasjon. Andre driftskostnader er på nivå med fjoråret, men det er i
distansehandelsegmentet brukt mer til markedsføring enn året før, hvorav deler av markedsføringen er av en mer langsiktig karakter (produkt/selskaps profilering) fremfor ren kundeinnhenting.

Konsernets bokførte egenkapital pr 31. desember 2009 var 48,3 mkr, tilsvarende en egenkapitalandel på 57 %. Tilsvarende tall for 31. desember 2008 var henholdsvis 46,8 mkr og 53 %. Økningen i egenkapitalen kommer fra resultat for perioden med 1,1 mkr, og aksjebasert avlønning med 0,4 mkr. Økningen i egenkapitalandelen er også positivt påvirket av at selskapets gjeld er redusert med 5,2 mkr i perioden, hvorav den langsiktige lånegjeld er redusert med 6,1 mkr. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter var i 2009 på 0,0 mkr, mot 1,1 mkr i 2008. Netto kontantstrøm fra driften var i 2009 på 8,5 mkr mot 11,2 mkr i 2008. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er negativ med 4,6 mkr, og netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ med 3,9 mkr.


Ytterligere detaljer følger i vedlagt kvartalsrapport.

For nærmere informasjon kontakt:
CFO - Morten Brennesvik-Jensen. Tlf: +47 67111254/+47
90042578.
E-mail: morten@nordic-health.no

CEO - Frank Bjordal. Tlf: +47 67102197/+47 99517372.
E-mail: frank@nordic-health.no

Source: Millistream