Bonheur ASA

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2010 OG FORELØPIG RESULTAT 2010

Pressemelding   •   feb 24, 2011 08:49 CET

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2010 og for året 2010 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.

Hovedpunkter 4. kvartal 2010:
Sammenlignbare tall for samme periode i 2009 i parentes.

  • Driftsinntektene var NOK 2 480 millioner (NOK 1 933 millioner)
  • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK 954 millioner (NOK 629 millioner)
  • Driftsresultatet (EBIT) var NOK 446 millioner (NOK 114 millioner)
  • Nettoresultatet etter skatt var NOK 391 millioner (NOK 190 millioner)
  • Majoritetens andel av netto resultat var NOK 181 millioner (NOK 84 millioner)
  • Fortjeneste per aksje var NOK 5,60 (NOK 2,60)
  • Bonheur ASA fullførte i kvartalet en emisjon av et usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner
  • Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk en 6 måneders kontrakt for transport- og installasjonsfartøyet for offshore turbiner, ”Brave Tern”
  • Foreslått utbyttebetaling med NOK 7,00 per aksje

Finansiell informasjon

Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA.  Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper.  De viktigste virksomhetsområdene omfatter Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Shipping og Øvrige investeringer.

Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 2 480 millioner (NOK 1 933 millioner) i kvartalet.  Inntektsøkningen i forhold til 4. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til høyere inntekter innen virksomhetsområdet Offshore boring.  Offshore boring hadde driftsinntekter på NOK 1 531 millioner (NOK 1 128 millioner), Fornybar energi hadde driftsinntekter på NOK 142 millioner (NOK 69 millioner), Cruise hadde driftsinntekter på NOK 399 millioner (NOK 363 millioner) og virksomhetsområdet Shipping hadde driftsinntekter på NOK 227 millioner (NOK 119 millioner).  Sammenlignet med 4. kvartal 2009 var inntektene i 4. kvartal positivt påvirket av høyere valutakurs for USD mot NOK innen virksomhetsområdene Offshore boring og Flytende produksjon og av høyere valutakurs for GBP mot NOK innen virksomhetsområdene Fornybar energi og Cruise.

Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 954 millioner (NOK 629 millioner) i kvartalet.  Økningen i EBITDA på NOK 325 millioner sammenlignet med 4. kvartal 2009 skyldes i hovedsak en økning i EBITDA for Offshore boring med NOK 214 millioner, Fornybar energi med NOK 65 millioner, Cruise med NOK 14 millioner og Shipping med NOK 89 millioner.  EBITDA for Flytende produksjon ble redusert med NOK 31 millioner. Avskrivninger og nedskrivninger var NOK 508 millioner (NOK 515 millioner, inklusive NOK 127 i nedskrivninger).

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 445 millioner (NOK 114 millioner).

Netto finansposter var negativt NOK 12 millioner (negativt NOK 49 millioner).

Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 391 millioner (NOK 190 millioner), hvorav NOK 181 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 84 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 210 millioner (NOK 106 millioner).  Minoritetsinteressenes resultatandel er høyere enn majoritetsinteressenes andel grunnet minoritetenes andel av resultatet i Fred. Olsen Energy.

Inntektene for året i sin helhet utgjorde NOK 9 342 millioner (NOK 9 845 millioner), mens årets EBITDA var NOK 4 154 millioner (NOK 4 581 millioner).  Netto finansposter var negativt NOK 540 millioner (negativt NOK 509 millioner), mens netto resultat etter estimert skatt var NOK 1 448 millioner (NOK 2 352 millioner), hvorav NOK 493 millioner (NOK 897 millioner) relaterer seg til majoritetsinteressene.

Utbytte / Ordinær generalforsamling
Når det gjelder ordinær generalforsamling 2011, vil styret foreslå utbetaling av utbytte med NOK 7,00 per aksje.
Ordinær generalforsamling vil etter planen finne sted torsdag 26. mai 2011.