Mattilsynet gammel

Rapport nasjonalt tilsynsprosjekt 2010: Transport av levende fisk

Pressemelding   •   feb 17, 2011 09:09 CET

Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt rettet mot transport av levende fisk ble gjennomført i tidsrommet 01.04.10 til 01.09.10. Fem av Mattilsynets regioner langs kysten var involvert i kampanjen. Til sammen 64 inspeksjoner ble gjennomført, og 10 rederier/transportselskap ble revidert.

Resultatene av inspeksjonene viste at transportenhetenes tekniske utrustning jevnt over er god. Transportørene har fokus på gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon mellom ulike transportavdrag. Det er avdekket en rekke avvik hva gjelder overvåking av vannkvalitet ved transporter som varer mer enn to timer. I de fleste tilfellene dreide det seg om manglende utstyr for overvåkning av pH eller CO2. En har også observert en del avvik knyttet til manglende rutiner (for eksempel journalføring av forbrukt mengde rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel) og prosedyrer (f. eks. plan for gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon om bord).

23 transportenheter ble inspisert uten at det ble påvist avvik.

Revisjonene avdekket at fem rederier/transportselskap manglet et overordnet internkontrollsystem. Det ble avdekket mangler ved internkontrollsystemet hos flere av selskapene som hadde etablert et overordnet system.

Resultatene fra prosjektet viser at bransjen har et forbedringspotensial. For den enkelte transportenhet dreide dette seg om å få på plass utstyr for overvåking av pH eller CO2 samt etablering av aktuelle prosedyrer og rutiner.

Avvik som ble avdekket i forbindelse med kampanjen ble fulgt opp med varsel om vedtak og evt. bruk av strengere virkemidler. Mattilsynet har utført et tydelig og dokumenterbart tilsyn der hensynet til tilsynsobjektene sin rettssikkerhet har vært ivaretatt. Resultatene viser at avvikene i stor grad ble lukket. Det kan derfor konkluderes med at inspeksjonene gjennomført i regi av prosjektet har hatt en positiv effekt.

Revisjonene viser at bransjen har et betydelig forbedringspotensial hva gjelder etablering av velfungerende internkontrollsystem, jfr. bestemmelsene i IK akvakultur. Dette bør få konsekvenser for Mattilsynets fremtidige tilsyn med bransjen hvor man i større grad bør velge revisjon som tilsynsmetodikk.

Hele prosjektrapporten finner du vedlagt nedenfor,

 

Kontaktperson/prosjektleder: Magne Mo 98247902/ 7119 81 04

Last ned: