Statistisk sentralbyrå SSB

Registrert arbeidsledighet blant innvandrere, 4. kvartal 2009 Størst økning blant europeiske innvandrere

Pressemelding   •   feb 05, 2010 09:48 CET

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 4,7 prosent i november 2008 til 6,8 prosent i november 2009, og størst var økningen blant de fra EU-landene i øst. I resten av befolkningen gikk den registrerte ledigheten opp fra 1,5 til 2,1 prosent.

Den relative veksten i ledighetsprosenten var dette kvartalet litt større i innvandrergruppen enn i befolkningen ellers. Det er særlig innvandrere fra EU-land i Øst-Europa samt de fra Norden og Vest-Europa ellers som har sterkest relativ vekst. Innvandrere fra Afrika og Asia er i mindre grad berørt av den økningen i ledigheten vi har hatt det siste året, og de har en svakere relativ vekst enn majoritetsbefolkningen. Dette henger sammen med at disse to innvandrergruppene i hovedsak jobber i andre næringer enn de mest konjunkturutsatte som bygge- og anleggsvirksomhet og en del industri. Det er først og fremst menn som har størst økning i ledigheten, både i majoriteten og i innvandrergruppene.

I alt var 18 541 bosatte innvandrere registrert ledige i 4. kvartal 2009. Dette er 6 875 flere enn i 4. kvartal året før. Totalt utgjorde bosatte innvandrere 27,5 prosent av de i alt 67 425 registrerte ledige. Dette var omtrent samme andel som året før.

Innvandrere:

Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatte ifølge Det sentrale folkeregisteret. I avsnittene nedenfor er det kun gruppen av bosatte innvandrere vi omtaler hvis ikke annet er presisert. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere.

Ledige og bosatte:

I tallet på registrert ledige inngår også noen som ikke er registrert bosatte. Dette er personer som er bosatt i utlandet, og som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i Norge. Disse er holdt utenfor innvandrergruppen, men inngår i befolkningen ellers. Se tabell på denne siden for nærmere oversikt.

Tallgrunnlaget:

Tallene for arbeidsledige bygger på NAVs register over helt arbeidsledige og er beregnet i prosent av arbeidsstyrken hvis ikke annet er angitt.

Registrerte helt arbeidsledige, etter bosettingsstatus. Utgangen av november 2008 og 2009
Tabell:
http://www.ssb.no/innvarbl/

Ledige fra EU-land i øst på nivå med dem fra Asia

I 4. kvartal 2009 hadde både innvandrere fra EU-landene i øst og de fra Asia et ledighetsnivå på 8 prosent. Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU og Latin-Amerika lå like under, med rundt 7 prosent i hver gruppe. Gruppene fra Norden og Vest-Europa hadde - til tross for sterk relativ vekst - fortsatt den laveste registrerte ledigheten, med henholdsvis 3,0 og 3,2 prosent. Innvandrere fra Afrika lå derimot høyest, med en andel ledige på 12,4 prosent. Denne gruppen har ligget høyest over lengre tid uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet. Dette må blant annet ses i sammenheng med den store dominansen av flyktninger (fra Somalia) med kortere botid i Norge, som vi finner i denne gruppen.

Ledighetsøkningen størst blant menn

Økningen i ledighet blant innvandrere er fortsatt større for menn enn for kvinner – henholdsvis 2,6 mot 1,4 prosentpoeng. Dette resulterte i en ledighet på 7,5 prosent blant innvandrermenn og 5,8 prosent blant kvinnene i 4. kvartal 2009. I befolkningen ellers var de tilsvarende andelene henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent. Også her var økningen størst blant menn. Dette henger sammen med at det særlig er mannsdominerte næringsgrupper som har vært mest berørt av konjunkturnedgangen vi har hatt i den senere tid.

Høyest ledighet i Østfold og Vest-Agder

Regnet i prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år, som gir et litt lavere nivå enn hvis man regner som andel av arbeidsstyrken, hadde Østfold og Vest-Agder høyest registrert ledighet blant innvandrere, med henholdsvis 5,9 og 5,3 prosent. Det tilsvarende landsgjennomsnittet for innvandrere var på 4,6 prosent, mot 1,5 prosent i befolkningen ellers. Det laveste nivået finner vi i Troms og Nordland, med henholdsvis 3,0 og 3,2 prosent ledige innvandrere. Økningen i andel arbeidsledige innvandrere var størst i Rogaland, hvor den gikk opp med 2,2 prosentpoeng fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal i 2009. Nordland var det eneste fylket uten økning. Her var ledigheten blant innvandrere uendret.

Også økt ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en relativt liten gruppe arbeidsledige, men det har også vært økning i denne gruppen - fra 384 registrert arbeidsledige i 4. kvartal 2008 til 699 i 4. kvartal 2009. I aldersgruppen 15-29 år, der vi finner de aller fleste ledige i denne befolkningsgruppen, var ledigheten på 5,1 prosent i 4. kvartal i fjor. Dette er 1,6 prosentpoeng over nivået blant jevnaldrende i majoritetsbefolkningen (på 3,5 prosent), men 2,4 prosentpoeng under nivået i innvandrergruppen (på 7,5 prosent). Av disse tre ungdomsgruppene var det de norskfødte med innvandrerforeldre som hadde størst relativ økning i ledighetsprosenten.

Antall arbeidsledige på korttidsopphold er nesten fordoblet

I alt 1 384 av de arbeidsledige var ikke registrert bosatte i 4. kvartal 2009. Av disse var 590 statsborgere fra EU-landene i Øst-Europa og 370 fra de nordiske landene. Gruppen av ikke-bosatte ledige har økt med over 90 prosent siden 4. kvartal 2008, da de utgjorde 723 personer. Hele 85 prosent av de ikke-bosatte ledige i 4. kvartal 2009 var menn.

Sterk vekst i deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak

Antall innvandrere som deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak, gikk opp fra 5 320 i 4. kvartal 2008 til 8 143 i 4. kvartal 2009. Dette utgjorde en vekst på 53 prosent. Blant deltakerne utenom innvandrergruppen var det en økning på nærmere 74 prosent, fra 7 808 deltakere til 13 575. I alt var 21 718 personer registrert som deltakere på arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal i fjor. Innvandrere utgjorde 37,5 prosent av dem. 66 prosent av innvandrerne på arbeidsmarkedstiltak hadde bakgrunn fra Asia eller Afrika.

Tabeller http://www.ssb.no/innvarbl/