Miljøverndepartementet

Regjeringen fremmer lovforslag om felling av vilt i nødverge

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:13 CET

Regjeringen fremmer i dag for Stortinget et lovforslag om felling av vilt i nødverge. Forslaget utvider dagens adgang til å felle vilt til forsvar av husdyr. Formålet er å redusere omfanget av rovviltskader.

Naturmangfoldloven (tidligere viltloven) slår i dag fast at vilt kan felles uten hensyn til fredning ”under direkte angrep på bufe og tamrein”.  Sommeren og høsten 2008 gjennomførte Miljøverndepartementet høring på forslag til endringer i nødvergebestemmelsen.  På bakgrunn av høringsinnspillene, og for å redusere omfanget av rovviltskader på produksjonsdyr, ønsker Regjeringen å utvide dagens adgang til å felle vilt i nødverge. Regjeringens forslag innebærer i grove trekk følgende:

  • Dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn i en 3-årsperiode har vært klart over det bestandsmål som er fastsatt av Stortinget, skal adgangen til å felle disse artene i nødverge utvides. Felling skal da kunne skje dersom felling må anses påkrevet for å fjerne en umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris. Med dette senkes terskelen for felling sammenlignet med det som i dag gjelder.  Dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn deretter i en 3-årsperiode ligger klart under bestandsmålet, strammes fellingsadgangen inn igjen, inntil vilkårene for utvidet fellingsadgang på nytt er oppfylt.
  • Bjørnebestanden er i dag under bestandsmålet. Regjeringen vil foreslå en overgangsbestemmelse som sikrer at fellingsadgangen for bjørn utvides første gang bestandsmålet nås. Etter at fellingsadgangen er utvidet vil de ordinære reglene gjelde. Når det gjelder jerv og gaupe er vilkårene for utvidet nødverge oppfylt med dagens bestandssituasjon.
  • I tillegg utvides adgangen til å felle rovdyr, uavhengig av art, som befinner seg i rovdyrsikkert hegn.  Felling skal kunne skje når det er påkrevet for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund.

Hund omfattes i dag ikke av nødvergebestemmelsen. Regjeringens forslag innebærer at hund vil omfattes når den befinner seg i rovdyrsikkert hegn. I tillegg vil spørsmålet om en generell innlemmelse av hund i nødvergebestemmelsen, utredes videre.  Blant annet vil det sees nærmere på svenske erfaringer på området.